Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa - București  
www.statiuneabaneasa.ro
ORDONANTA DE URGENTA nr. 78 din 4 septembrie 2003
pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"

EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003
 
    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,
 
    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
 
    ART. I
    Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Cercetarea stiintifica si inovarea sunt activitati stiintifice care au ca scop: gestionarea, valorificarea si implementarea rezultatelor cercetarii stiintifice si ale dezvoltarii tehnologice, in mod deosebit a materialelor biologice valoroase, a tehnologiilor de cultura vegetala, de crestere si ingrijire a animalelor, alte tehnologii de exploatare si industrializare in domeniul agricol."
    2. La articolul 6 alineatul (2), dupa litera a) se introduce litera a^1) cu urmatorul cuprins:
    "a^1) aproba planul sectorial din domeniul agricol, care contine programe si proiecte de interes prioritar, avizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;"
    3. La articolul 6 alineatul (2), dupa litera b) se introduce litera b^1) cu urmatorul cuprins:
    "b^1) atribuie conducerea programelor si proiectelor planului sectorial in sistem competitional sau in mod direct academiei de ramura ori institutiilor de profil;"
    4. Litera c) a alineatului (2) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "c) asigura din bugetul propriu finantarea investitiilor si dotarilor necesare realizarii obiectivelor de cercetare-dezvoltare aprobate."
    5. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1b) si la pct. 4 din anexa nr. 5 se reorganizeaza ca institute nationale de cercetare-dezvoltare in coordonarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1a), 2 si la pct. 1-3 din anexa nr. 5 se reorganizeaza ca institute, centre si statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice, cu personalitate juridica, in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti". Societatile comerciale prevazute in anexa nr. 5 se reorganizeaza in baza hotararilor adunarilor generale ale actionarilor. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 3 se reorganizeaza in societati comerciale, statiunile de cercetare-dezvoltare si fermele Istrita si Stoienesti prevazute in anexa nr. 4 se preiau in cadrul institutiilor de invatamant superior agricol de stat."
    6. Dupa alineatul (2) al articolului 7 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute la alin. (1), care se organizeaza ca institute nationale de cercetare-dezvoltare, pot infiinta in cadrul structurii organizatorice subunitati cu sau fara personalitate juridica necesare realizarii obiectului sau de activitate. Modalitatea de constituire a acestora si relatiile functionale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al acestora."
    7. Alineatele (1) si (3) ale articolului 8 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Bunurile din patrimoniul institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice, care apartin domeniului public al statului, cu exceptia terenurilor agricole, se dau in administrarea acestora, in conditiile legii.
    .................................................................
    (3) Suprafetele de teren agricol necesare desfasurarii activitatii de cercetare stiintifica, activitatii didactice si producerii de seminte, material saditor din categoriile biologice superioare, precum si furajarii animalelor de rasa destinate reproductiei, care apartin domeniului public al statului, se stabilesc prin hotarare a Guvernului initiata de Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, la propunerea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"."
    8. La articolul 8, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, institutelor, centrelor, statiunilor de cercetare-dezvoltare si institutiilor publice de invatamant agricol li se concesioneaza suprafete de teren dintre cele prevazute la alin. (3), fara plata redeventei."
    9. La articolul 11, dupa litera a) se introduce litera a^1) cu urmatorul cuprins:
    "a^1) poate conduce programe de cercetare ale planului sectorial finantat de Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului;"
    10. La articolul 11, litera f) va avea urmatorul cuprins:
    "f) organizeaza activitati de perfectionare si specializare profesionala si de atestare a cercetatorilor si poate acorda in conditiile legii titluri academice si grade profesionale;"
    11. Alineatul (1) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13. - (1) Pentru evaluarea si atestarea activitatilor de cercetare-dezvoltare, prin ordin al presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" se constituie Consiliul de evaluare, atestare pentru cercetare-dezvoltare in agricultura, silvicultura si industrie alimentara, avand in componenta personalitati stiintifice, precum si reprezentanti ai Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului si ai Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului. Pentru activitatea de evaluare si atestare se percep taxe de pana la 5 salarii maxime ale unui cercetator principal I."
    12. Dupa articolul 13 se introduce articolul 13^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 13^1. - Institutele, centrele si statiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, organizate ca institutii publice, sunt persoane juridice romane care au ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare, se finanteaza din venituri proprii si se supun urmatoarelor reglementari:
    a) conducerea se exercita de consiliul de administratie, din care fac parte, in mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, un reprezentant al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si directorul unitatii, care este presedintele consiliului de administratie, precum si presedintele consiliului stiintific. Consiliul de administratie se numeste prin decizie a presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti";
    b) regulamentul de organizare si functionare a consiliului stiintific se aproba de consiliul de administratie;
    c) directorul general/directorul este numit prin decizie a presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", conform rezultatelor concursului organizat in conditiile legii;
    d) regulamentul de organizare si functionare si structura organizatorica se aproba de consiliul de administratie si se valideaza prin decizie a presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti";
    e) bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de consiliul de administratie al unitatii si se avizeaza de Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" sau de institutul coordonator, dupa caz;
    f) situatiile financiare anuale se aproba de consiliul de administratie al unitatii de cercetare."
    13. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14. - Finantarea activitatilor din unitatile de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii si industriei alimentare se realizeaza din venituri provenite, dupa caz, din:
    a) contracte de finantare, incheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si actiunilor cuprinse in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare si in programele-nucleu de cercetare, finantate in sistem competitional sau direct de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare;
    b) contracte de finantare pentru programe si proiecte sectoriale finantate de Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului si cofinantarea unor programe proprii de catre academia de ramura;
    c) contracte de finantare a programelor internationale obtinute de unitatile de cercetare-dezvoltare la care statul roman contribuie cu fonduri conform acordurilor incheiate cu parteneri straini;
    d) valorificarea rezultatelor cercetarii conform prevederilor legale;
    e) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanta si expertiza cu institutii, agenti economici si persoane fizice din tara si din strainatate;
    f) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetaredezvoltare, din activitatea de producere de seminte, material saditor, furaje speciale, animale de rasa si a oricaror alte produse realizate de acestea;
    g) redevente asupra soiurilor si hibrizilor de plante si raselor de animale, precum si asupra altor creatii originale;
    h) vanzari de licente, soiuri, hibrizi de plante si rase de animale, tehnologii si metode;
    i) valorificarea mijloacelor fixe disponibile sau componentelor si materialelor rezultate in urma casarii, chirii, dobanzi la disponibilitatile din conturile bancare si Trezoreria Statului, prestari de servicii, analize;
    j) contracte de parteneriat public-privat, precum si din diferite forme de participare directa a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;
    k) alte venituri conform dispozitiilor legale."
    14. Dupa articolul 14 se introduc articolele 14^1, 14^2 si 14^3 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 14^1. - In situatia in care in cursul unui an veniturile nu sunt suficiente, pentru acoperirea cheltuielilor curente unitatile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare pot contracta credite bancare si/sau pot beneficia de imprumuturi de la Trezoreria Statului, dupa caz, in conditiile legii.
    Art. 14^2. - Institutele, centrele si statiunile de cercetare-dezvoltare pot deschide conturi de escrow si conturi in valuta, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, la o banca agreata de institutiile finantatoare externe sau interne, in conditiile stabilite prin conventii incheiate intre parti.
    Art. 14^3. - (1) In scopul atragerii de fonduri private in cercetare, institutele, centrele si statiunile de cercetare-dezvoltare pot participa la constituirea parcurilor stiintifice si tehnologice, cu avizul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", conform prevederilor legale si normelor elaborate de autoritatea de stat in domeniul cercetarii.
    (2) Institutele, centrele si statiunile de cercetare-dezvoltare se pot asocia, cu aprobarea consiliului de administratie si cu avizul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu alte unitati de cercetare-dezvoltare, de interes public si privat, precum si cu unitati de invatamant acreditate."
    15. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15. - (1) Unitatile prevazute in anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 si 6, precum si unitatile prevazute in anexa nr. 3, pana la data privatizarii, beneficiaza de toate prevederile legislatiei in vigoare privind subventiile, creditarea si alte facilitati acordate de stat agentilor economici din agricultura, industrie alimentara si silvicultura.
    (2) Unitatile prevazute la alin. (1), care desfasoara activitati comerciale in vederea valorificarii eficiente a rezultatelor cercetariidezvoltarii si a produselor realizate cu parteneri interni si externi pe baze contractuale, se inregistreaza la registrul comertului, potrivit legii."
    16. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17. - (1) Veniturile si cheltuielile unitatilor de cercetaredezvoltare prevazute in anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 si 6 se cuprind in bugetele si in situatiile financiare ale acestora. Excedentele rezultate din executia bugetelor unitatilor de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice, finantate integral din venituri proprii, care raman la dispozitia acestora, se vor utiliza cu prioritate pentru finantarea activitatii de cercetare-dezvoltare.
    (2) Evaluarea si regularizarea, transpunerea si reflectarea in evidenta contabila a elementelor patrimoniale ale unitatilor de cercetare-dezvoltare, care se reorganizeaza ca institutii publice, se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Finantelor Publice in acest scop."
    17. Alineatul (1) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18. - (1) Finantarea activitatilor Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" se asigura din cote aplicate asupra veniturilor realizate de unitatile de cercetare-dezvoltare din subordinea si din coordonarea sa, cu exceptia celor provenite din contracte finantate din fonduri publice. Cotele se stabilesc anual de Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" prin bugetul de venituri si cheltuieli, care se avizeaza in conditiile legii de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului. Cota stabilita pentru finantarea activitatii proprii a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" nu poate depasi 1% din veniturile realizate din activitatile de dezvoltare."
    18. La articolul 18, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Veniturile Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" pot fi completate cu venituri provenite din: activitati de conducere a planurilor si programelor de cercetare-dezvoltare finantate din surse interne si/sau internationale, chirii, taxe, manifestari stiintifice, publicatii, studii si lucrari de cercetare stiintifica, consultatii stiintifice, valorificari de produse din activitati proprii sau anexe, donatii si sponsorizari, conform legii, precum si din alte activitati realizate suplimentar fata de cele cuprinse in programele aprobate."
    19. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19. - (1) Personalul contractual al unitatilor de cercetare-dezvoltare reorganizate se preia de noua unitate, cu aceleasi drepturi salariale.
    (2) Ocuparea functiilor de director general/director din unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute la art. 7 se face prin concurs, cu respectarea legislatiei in vigoare. Din comisia de concurs va face parte in mod obligatoriu cate un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"."
    20. Alineatul (2) al articolului 21 se abroga.
    21. Alineatele (1) si (3) ale articolului 22 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22. - (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniile zootehniei si imbunatatirilor funciare se infiinteaza Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Animalelor de Blana Targu Mures, Statiunea de Cercetari Sericicole Baneasa - Bucuresti si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Imbunatatiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - <<ISPIF>> Bucuresti prin reorganizarea unitatilor prevazute in anexa nr. 5.
    ....................................................................
    (3) Unitatile prevazute la alin. (1) si (2) se organizeaza ca institute nationale de cercetare-dezvoltare in coordonarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului si ca institutii publice in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", dupa caz."
    22. Dupa alineatul (4) al articolului 22 se introduc alineatele (5), (6) si (7) cu urmatorul cuprins:
    "(5) Despagubirea actionarilor societatilor comerciale care se reorganizeaza in unitati de cercetare-dezvoltare, prevazute in anexa nr. 5, se face pe baza hotararilor adunarilor generale ale actionarilor si va fi asigurata din surse proprii ale unitatilor nou-infiintate.
    (6) Drepturile si obligatiile societatilor comerciale, precum si ale unitatilor de cercetare-dezvoltare, care se reorganizeaza in conditiile prezentei legi, trec asupra institutiilor nou-infiintate si se achita din sursele proprii ale acestora.
    (7) Obligatiile financiare ale unitatilor de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 4 se preiau de catre institutiile de invatamant superior agricol respective si se achita din sursele proprii ale acestora."
    23. Anexele nr. 1-6 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-6*) la prezenta ordonanta de urgenta.
    ART. II
    Reorganizarea unitatilor de cercetare-dezvoltare prevazute in anexele nr. 1-5 la Legea nr. 290/2002, cu modificarile ulterioare, se va face prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si cu consultarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    ART. III
     Legea nr. 290/2002, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata dupa aprobarea prezentei ordonante de urgenta de catre Parlament, dandu-se textelor o noua numerotare.
 
                                 PRIM-MINISTRU
                                 ADRIAN NASTASE
 
                                Contrasemneaza:
                                ---------------
                            Ministrul agriculturii,
                         padurilor, apelor si mediului,
                                   Ilie Sarbu
 
                    Ministrul administratiei si internelor,
                                    Ioan Rus
 
                Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,
                              Alexandru Athanasiu
 
                        p. Ministrul finantelor publice,
                              Gheorghe Gherghina,
                                secretar de stat
 
    Bucuresti, 4 septembrie 2003.
    Nr. 78.
 
 
   

ANEXA 1
 
       UNITATI DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN SUBORDINEA ACADEMIEI DE STIINTE
          AGRICOLE SI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-SISESTI" ORGANIZATE CA
             INSTITUTE, CENTRE SI STATIUNI DE CERCETARE-DEZVOLTARE
_______________________________________________________________________________
Nr. |  Denumirea  |         Sediul       |   Denumirea  |        Sediul        |
crt.| unitatii C-D_______________________   unitatii   _______________________
    |   care se   |Localitatea| Judetul  |   care se    |Localitatea| Judetul  |
    |desfiinteaza |           |          |  infiinteaza |           |          |
_______________________________________________________________________________
 0  |       1     |    2      |     3    |     4        |     5     |   6      |
_______________________________________________________________________________
  1.|Institutul de|Fundulea   |Calarasi  |Institutul de |Fundulea   |Calarasi  |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Agricola     |           |          |Agricola      |           |          |
    |Fundulea     |           |          |Fundulea      |           |          |
_______________________________________________________________________________
 1.1|Statiunea de |Turda      |Cluj      |Statiunea de  |Turda      |Cluj      |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Agricola     |           |          |Agricola Turda|           |          |
    |Turda        |           |          |              |           |          |
_______________________________________________________________________________
 1.2|Statiunea de |Lovrin     |Timis     |Statiunea de  |Lovrin     |Timis     |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Agricola     |           |          |Agricola      |           |          |
    |Lovrin       |           |          |Lovrin        |           |          |
_______________________________________________________________________________
 1.3|Statiunea de |Draganesti |Teleorman |Statiunea de  |Draganesti |Teleorman |
    |Cercetare-   |Vlasca     |          |Cercetare-    |Vlasca     |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Agricola     |           |          |Agricola      |           |          |
    |Teleorman    |           |          |Teleorman     |           |          |
_______________________________________________________________________________
 1.4|Statiunea de |Secuieni   |Neamt     |Statiunea de  |Secuieni   |Neamt     |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Agricola     |           |          |Agricola      |           |          |
    |Secuieni     |           |          |Secuieni      |           |          |
_______________________________________________________________________________
 1.5|Statiunea de |Valu lui   |Constanta |Statiunea de  |Valu lui   |Constanta |
    |Cercetare-   |Traian     |          |Cercetare-    |Traian     |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Agricola Valu|           |          |Agricola Valu |           |          |
    |lui Traian   |           |          |lui Traian    |           |          |
_______________________________________________________________________________
 1.6|Statiunea de |Pitesti    |Arges     |Statiunea de  |Pitesti    |Arges     |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Agricola     |           |          |Agricola      |           |          |
    |Pitesti      |           |          |Pitesti       |           |          |
_______________________________________________________________________________
 1.7|Statiunea de |Simnic     |Dolj      |Statiunea de  |Simnic     |Dolj      |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Agricola     |           |          |Agricola      |           |          |
    |Simnic       |           |          |Simnic        |           |          |
_______________________________________________________________________________
 1.8|Statiunea de |Braila     |Braila    |Statiunea de  |Braila     |Braila    |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Agricola     |           |          |Agricola      |           |          |
    |Braila       |           |          |Braila        |           |          |
_______________________________________________________________________________
 1.9|Statiunea de |Suceava    |Suceava   |Statiunea de  |Suceava    |Suceava   |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Agricola     |           |          |Agricola      |           |          |
    |Suceava      |           |          |Suceava       |           |          |
_______________________________________________________________________________
1.10|Statiunea de |Livada     |Satu Mare |Statiunea de  |Livada     |Satu Mare |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Agricola     |           |          |Agricola      |           |          |
    |Livada       |           |          |Livada        |           |          |
_______________________________________________________________________________
1.11|Statiunea de |Oradea     |Bihor     |Statiunea de  |Oradea     |Bihor     |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Agricola     |           |          |Agricola      |           |          |
    |Oradea       |           |          |Oradea        |           |          |
_______________________________________________________________________________
1.12|Statiunea de |Podu       |Iasi      |Statiunea de  |Podu       |Iasi      |
    |Cercetare-   |Iloaiei    |          |Cercetare-    |Iloaiei    |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Agricola     |           |          |Agricola Podu |           |          |
    |Podu Iloaiei |           |          |Iloaiei       |           |          |
_______________________________________________________________________________
1.13|Statiunea de |Perisoru   |Calarasi  |Statiunea de  |Perisoru   |Calarasi  |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Agricola     |           |          |Agricola      |           |          |
    |Marculesti   |           |          |Marculesti    |           |          |
_______________________________________________________________________________
  2.|Institutul de|Brasov     |Brasov    |Institutul de |Brasov     |Brasov    |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru Cartof|           |          |pentru Cartof |           |          |
    |si Sfecla de |           |          |si Sfecla de  |           |          |
    |Zahar Brasov |           |          |Zahar Brasov  |           |          |
_______________________________________________________________________________
 2.1|Statiunea de |Miercurea- |Harghita  |Statiunea de  |Miercurea- |Harghita  |
    |Cercetare-   |Ciuc       |          |Cercetare-    |Ciuc       |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru Cartof|           |          |pentru Cartof |           |          |
    |Miercurea-   |           |          |Miercurea-    |           |          |
    |Ciuc         |           |          |Ciuc          |           |          |
_______________________________________________________________________________
 2.2|Statiunea de |Tg.        |Covasna   |Statiunea de  |Tg.        |Covasna   |
    |Cercetare-   |Secuiesc   |          |Cercetare-    |Secuiesc   |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru Cartof|           |          |pentru Cartof |           |          |
    |Tg. Secuiesc |           |          |Tg. Secuiesc  |           |          |
_______________________________________________________________________________
  3.|Institutul de|Brasov     |Brasov    |Institutul de |Brasov     |Brasov    |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru Pajisti|           |          |
    |Pajisti      |           |          |Brasov        |           |          |
    |Brasov       |           |          |              |           |          |
_______________________________________________________________________________
 3.1|Statiunea de |Timisoara  |Timis     |Statiunea de  |Timisoara  |Timis     |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru Pajisti|           |          |
    |Pajisti      |           |          |Timisoara     |           |          |
    |Timisoara    |           |          |              |           |          |
_______________________________________________________________________________
  4.|Institutul de|Valea      |Prahova   |Institutul de |Valea      |Prahova   |
    |Cercetare-   |Caluga-    |          |Cercetare-    |Caluga-    |          |
    |Dezvoltare   |reasca     |          |Dezvoltare    |reasca     |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Viticultura  |           |          |Viticultura si|           |          |
    |si           |           |          |Vinificatie-  |           |          |
    |Vinificatie- |           |          |Valea         |           |          |
    |Valea        |           |          |Calugareasca  |           |          |
    |Calugareasca |           |          |              |           |          |
_______________________________________________________________________________
 4.1|Statiunea de |Murfatlar  |Constanta |Statiunea de  |Murfatlar  |Constanta |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Viticultura  |           |          |Viticultura   |           |          |
    |si           |           |          |si Vinificatie|           |          |
    |Vinificatie- |           |          |-Murfatlar    |           |          |
    |Murfatlar    |           |          |              |           |          |
_______________________________________________________________________________
 4.2|Statiunea de |Blaj       |Alba      |Statiunea de  |Blaj       |Alba      |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Viticultura  |           |          |Viticultura   |           |          |
    |si           |           |          |si Vinificatie|           |          |
    |Vinificatie- |           |          |Blaj          |           |          |
    |Blaj         |           |          |              |           |          |
_______________________________________________________________________________
 4.3|Statiunea de |Dragasani  |Valcea    |Statiunea de  |Dragasani  |Valcea    |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Viticultura  |           |          |Viticultura   |           |          |
    |si           |           |          |si Vinificatie|           |          |
    |Vinificatie- |           |          |Dragasani     |           |          |
    |Dragasani    |           |          |              |           |          |
_______________________________________________________________________________
 4.4|Statiunea de |Iasi       |Iasi      |Statiunea de  |Iasi       |Iasi      |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Viticultura  |           |          |Viticultura   |           |          |
    |si           |           |          |si Vinificatie|           |          |
    |Vinificatie- |           |          |Iasi          |           |          |
    |Iasi         |           |          |              |           |          |
_______________________________________________________________________________
 4.5|Statiunea de |Odobesti   |Vrancea   |Statiunea de  |Odobesti   |Vrancea   |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Viticultura  |           |          |Viticultura   |           |          |
    |si           |           |          |si Vinificatie|           |          |
    |Vinificatie- |           |          |Odobesti      |           |          |
    |Odobesti     |           |          |              |           |          |
_______________________________________________________________________________
 4.6|Statiunea de |Minis      |Arad      |Statiunea de  |Minis      |Arad      |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Viticultura  |           |          |Viticultura   |           |          |
    |si           |           |          |si Vinificatie|           |          |
    |Vinificatie- |           |          |- Minis       |           |          |
    |Minis        |           |          |              |           |          |
_______________________________________________________________________________
 4.7|Statiunea de |Tg. Bujor  |Galati    |Statiunea de  |Tg. Bujor  |Galati    |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Viticultura  |           |          |Viticultura   |           |          |
    |si           |           |          |si Vinificatie|           |          |
    |Vinificatie- |           |          |Bujoru        |           |          |
    |Bujoru       |           |          |              |           |          |
_______________________________________________________________________________
  5.|Institutul de|Maracineni |Arges     |Institutul de |Maracineni |Arges     |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare -   |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Pomicultura- |           |          |Pomicultura-  |           |          |
    |Maracineni   |           |          |Pitesti       |           |          |
    |             |           |          |Maracineni    |           |          |
_______________________________________________________________________________
 5.1|Statiunea de |Bistrita   |Bistrita- |Statiunea de  |Bistrita   |Bistrita- |
    |Cercetare-   |           |Nasaud    |Cercetare -   |           |Nasaud    |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Pomicultura- |           |          |Pomicultura-  |           |          |
    |Bistrita     |           |          |Bistrita      |           |          |
_______________________________________________________________________________
 5.2|Statiunea de |Cluj-Napoca|Cluj      |Statiunea de  |Cluj-Napoca|Cluj      |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare -   |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Pomicultura- |           |          |Pomicultura-  |           |          |
    |Cluj-Napoca  |           |          |Cluj-Napoca   |           |          |
_______________________________________________________________________________
 5.3|Statiunea de |Falticeni  |Suceava   |Statiunea de  |Falticeni  |Suceava   |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare -   |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Pomicultura- |           |          |Pomicultura-  |           |          |
    |Falticeni    |           |          |Falticeni     |           |          |
_______________________________________________________________________________
 5.4|Statiunea de |Voinesti   |Dambovita |Statiunea de  |Voinesti   |Dambovita |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare -   |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Pomicultura- |           |          |Pomicultura-  |           |          |
    |Voinesti     |           |          |Voinesti      |           |          |
_______________________________________________________________________________
 5.5|Statiunea de |Ramnicu    |Valcea    |Statiunea de  |Ramnicu    |Valcea    |
    |Cercetare-   |Valcea     |          |Cercetare -   |Valcea     |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Pomicultura- |           |          |Pomicultura-  |           |          |
    |Valcea       |           |          |Valcea        |           |          |
_______________________________________________________________________________
5.6 |Statiunea de |Iasi       |Iasi      |Statiunea de  |Iasi       |Iasi      |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare -   |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Pomicultura- |           |          |Pomicultura-  |           |          |
    |Iasi         |           |          |Iasi          |           |          |
_______________________________________________________________________________
 5.7|Statiunea de |Valu lui   |Constanta |Statiunea de  |Valu lui   |Constanta |
    |Cercetare-   |Traian     |          |Cercetare -   |Traian     |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Pomicultura- |           |          |Pomicultura-  |           |          |
    |Valu lui     |           |          |Valu lui      |           |          |
    |Traian       |           |          |Traian        |           |          |
_______________________________________________________________________________
 5.8|Statiunea de |Tg. Jiu    |Gorj      |Statiunea de  |Tg. Jiu    |Gorj      |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Horticultura |           |          |Horticultura  |           |          |
    |Tg. Jiu      |           |          |Tg. Jiu       |           |          |
_______________________________________________________________________________
 5.9|Statiunea de |Bucuresti  |    -     |Statiunea de  |Bucuresti  |    -     |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare -   |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Pomicultura  |           |          |Pomicultura   |           |          |
    |Baneasa      |           |          |Baneasa       |           |          |
    |Bucuresti    |           |          |Bucuresti     |           |          |
_______________________________________________________________________________
  6.|Institutul de|Vidra      |Ilfov     |Institutul de |Vidra      |Ilfov     |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare     |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Legumicultura|           |          |Legumicultura |           |          |
    |si           |           |          |si            |           |          |
    |Floricultura |           |          |Floricultura  |           |          |
    |Vidra        |           |          |Vidra         |           |          |
_______________________________________________________________________________
 6.1|Statiunea de |Bacau      |Bacau     |Statiunea de  |Bacau      |Bacau     |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare     |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Legumicultura|           |          |Legumicultura |           |          |
    |Bacau        |           |          |Bacau         |           |          |
_______________________________________________________________________________
 6.2|Statiunea de |Buzau      |Buzau     |Statiunea de  |Buzau      |Buzau     |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare     |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Legumicultura|           |          |Legumicultura |           |          |
    |Buzau        |           |          |Buzau         |           |          |
_______________________________________________________________________________
 6.3|Statiunea de |Isalnita   |Dolj      |Statiunea de  |Isalnita   |Dolj      |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Legumicultura|           |          |Legumicultura |           |          |
    |Isalnita     |           |          |Isalnita      |           |          |
_______________________________________________________________________________
 6.4|Statiunea de |Iernut     |Mures     |Statiunea de  |Iernut     |Mures     |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Legumicultura|           |          |Legumicultura |           |          |
    |Iernut       |           |          |Iernut        |           |          |
_______________________________________________________________________________
  7.|Institutul de|Balotesti  |Ilfov     |Institutul de |Balotesti  |Ilfov     |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru Bovine|           |          |pentru        |           |          |
    |Balotesti    |           |          |Cresterea     |           |          |
    |             |           |          |Bovinelor     |           |          |
    |             |           |          |Balotesti     |           |          |
_______________________________________________________________________________
 7.1|Statiunea de |Arad       |Arad      |Statiunea de  |Arad       |Arad      |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru Bovine|           |          |pentru        |           |          |
    |Arad         |           |          |Cresterea     |           |          |
    |             |           |          |Bovinelor     |           |          |
    |             |           |          |Arad          |           |          |
_______________________________________________________________________________
 7.2|Statiunea de |Dancu      |Iasi      |Statiunea de  |Dancu      |Iasi      |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru Bovine|           |          |pentru        |           |          |
    |Dancu        |           |          |Cresterea     |           |          |
    |             |           |          |Bovinelor     |           |          |
    |             |           |          |Dancu         |           |          |
_______________________________________________________________________________
 7.3|Statiunea de |Targu Mures|Mures     |Statiunea de  |Targu Mures|Mures     |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru Bovine|           |          |pentru        |           |          |
    |Targu Mures  |           |          |Cresterea     |           |          |
    |             |           |          |Bovinelor     |           |          |
    |             |           |          |Targu Mures   |           |          |
_______________________________________________________________________________
 7.4|Statiunea de |Sighet     |Maramures |Statiunea de  |Sighet     |Maramures |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru Bovine|           |          |pentru        |           |          |
    |Sighet       |           |          |Cresterea     |           |          |
    |             |           |          |Bovinelor     |           |          |
    |             |           |          |Sighet        |           |          |
_______________________________________________________________________________
 7.5|Statiunea de |Sercaia    |Brasov    |Statiunea de  |Sercaia    |Brasov    |
    |Dezvoltare   |           |          |Crecetare-    |           |          |
    |pentru       |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Cresterea    |           |          |pentru        |           |          |
    |Bubalinelor  |           |          |Cresterea     |           |          |
    |Sercaia      |           |          |Bubalinelor   |           |          |
    |             |           |          |Sercaia       |           |          |
_______________________________________________________________________________
  8.|Institutul de|Palas      |Constanta |Institutul de |Palas      |Constanta |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru Ovine |           |          |pentru        |           |          |
    |si Caprine   |           |          |Cresterea     |           |          |
    |Palas        |           |          |Ovinelor si   |           |          |
    |             |           |          |Caprinelor    |           |          |
    |             |           |          |Palas         |           |          |
_______________________________________________________________________________
 8.1|Statiunea de |Popauti    |Botosani  |Statiunea de  |Popauti    |Botosani  |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru Ovine |           |          |pentru        |           |          |
    |Popauti      |           |          |Cresterea     |           |          |
    |             |           |          |Ovinelor      |           |          |
    |             |           |          |Popauti       |           |          |
_______________________________________________________________________________
 8.2|Statiunea de |Caransebes |Caras-    |Statiunea de  |Caransebes |Caras-    |
    |Cercetare-   |           |Severin   |Cercetare-    |           |Severin   |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru Ovine |           |          |pentru        |           |          |
    |Caransebes   |           |          |Cresterea     |           |          |
    |             |           |          |Ovinelor      |           |          |
    |             |           |          |Caransebes    |           |          |
_______________________________________________________________________________
 8.3|Statiunea de |Bilciuresti|Dambovita |Statiunea de  |Bilciuresti|Dambovita |
    |Dezvoltare   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |pentru       |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Cresterea si |           |          |pentru        |           |          |
    |Ameliorarea  |           |          |Cresterea     |           |          |
    |Ovinelor     |           |          |Ovinelor      |           |          |
    |Bilciuresti  |           |          |Bilciuresti   |           |          |
_______________________________________________________________________________
  9.|Institutul de|Balotesti  |Ilfov     |Institutul de |Balotesti  |Ilfov     |
    |Biologie si  |           |          |Biologie si   |           |          |
    |Nutritie     |           |          |Nutritie      |           |          |
    |Animala      |           |          |Animala       |           |          |
    |Balotesti    |           |          |Balotesti     |           |          |
_______________________________________________________________________________
 10.|Institutul de|Bucuresti  |    -     |Institutul de |Bucuresti  |    -     |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Protectia    |           |          |Protectia     |           |          |
    |Plantelor    |           |          |Plantelor     |           |          |
    |Bucuresti    |           |          |Bucuresti     |           |          |
_______________________________________________________________________________
 11.|Institutul de|Bucuresti  |    -     |Institutul de |Bucuresti  |    -     |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Industrializa|           |          |Industrializa-|           |          |
    |rea si       |           |          |rea si        |           |          |
    |Marketingul  |           |          |Marketingul   |           |          |
    |Produselor   |           |          |Produselor    |           |          |
    |Horticole    |           |          |Horticole     |           |          |
    |"Horting",   |           |          |"Horting",    |           |          |
    |Bucuresti    |           |          |Bucuresti     |           |          |
_______________________________________________________________________________
 12.|Institutul de|Galati     |Galati    |Institutul de |Galati     |Galati    |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Piscicultura |           |          |Ecologie      |           |          |
    |si Industri- |           |          |Acvatica,     |           |          |
    |alizarea     |           |          |Pescuit si    |           |          |
    |Pestelui     |           |          |Acvacultura   |           |          |
    |Galati       |           |          |Galati        |           |          |
_______________________________________________________________________________
 13.|Institutul de|Bucuresti  |    -     |Institutul de |Bucuresti  |   -      |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare     |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |pentru        |           |          |
    |pentru       |           |          |Economia      |           |          |
    |Economia     |           |          |Agriculturii  |           |          |
    |Agrara       |           |          |si Dezvoltare |           |          |
    |Bucuresti    |           |          |Rurala        |           |          |
    |             |           |          |Bucuresti     |           |          |
_______________________________________________________________________________
 14.|Laboratorul  |Cluj-Napoca|Cluj      |Centrul de    |Cluj-Napoca|Cluj      |
    |Central      |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |pentru       |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Bio-         |           |          |pentru        |           |          |
    |stimulatori  |           |          |Biostimulatori|           |          |
    |Cluj-Napoca  |           |          |"BIOS"        |           |          |
    |             |           |          |Cluj-Napoca   |           |          |
_______________________________________________________________________________
 15.|Statiunea de |Dabuleni   |Dolj      |Centrul de    |Dabuleni   |Dolj      |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru Cultura|           |          |
    |Cultura      |           |          |Plantelor pe  |           |          |
    |Plantelor pe |           |          |Nisipuri      |           |          |
    |Nisipuri     |           |          |Dabuleni      |           |          |
    |Dabuleni     |           |          |              |           |          |
_______________________________________________________________________________
 16.|Statiunea de |Perieni    |Vaslui    |Centrul de    |Perieni    |Vaslui    |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Combaterea   |           |          |Combaterea    |           |          |
    |Eroziunii    |           |          |Eroziunii     |           |          |
    |Solului      |           |          |Solului       |           |          |
    |Perieni      |           |          |Perieni       |           |          |
_______________________________________________________________________________
 17.|Statiunea de |Nucet      |Dambovita |Centrul de    |Nucet      |Dambovita |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare -   |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Piscicultura |           |          |Piscicultura  |           |          |
    |Nucet*)      |           |          |Nucet         |           |          |
_______________________________________________________________________________
 
-------------
    *) Inclusiv luciu de apa.
 
 
 
    ANEXA 1b)
 
               UNITATI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE TRANFORMA
        IN INSTITUTE NATIONALE IN COORDONAREA MINISTERULUI AGRICULTURII,
                         PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI
_______________________________________________________________________________
Nr. |Denumirea    |         Sediul       |Denumirea     |        Sediul        |

crt.|unitatii C-D _______________________unitatii      _______________________
    |care se      |Localitatea| Judetul  |care se       |Localitatea| Judetul  |
    |desfiinteaza |           |          |infiinteaza   |           |          |
_______________________________________________________________________________
 0  |       1     |    2      |     3    |     4        |     5     |   6      |
_______________________________________________________________________________
  1.|Statiunea de |Stefanesti |Arges     |Institutul    |Stefanesti |Arges     |
    |Cercetare-   |           |          |National de   |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |pentru       |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Viticultura  |           |          |pentru        |           |          |
    |si           |           |          |Biotehnologii |           |          |
    |Vinificatie  |           |          |in            |           |          |
    |Stefanesti   |           |          |Horticultura  |           |          |
_______________________________________________________________________________
  2.|Institutul de|Bucuresti  |     -    |Institutul    |Bucuresti  |     -    |
    |Cercetare    |           |          |National de   |           |          |
    |pentru       |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Pedologie si |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Agrochimie   |           |          |pentru        |           |          |
    |Bucuresti    |           |          |Pedologie,    |           |          |
    |             |           |          |Agrochimie si |           |          |
    |             |           |          |Protectia     |           |          |
    |             |           |          |Mediului      |           |          |
    |             |           |          |Bucuresti     |           |          |
_______________________________________________________________________________
 
 
 
    ANEXA 2
 
             UNITATI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE REORGANIZEAZA
                PRIN FUZIUNE CA INSTITUTE, CENTRE SI STATIUNI DE
                  CERCETARE-DEZVOLTARE IN SUBORDINEA ACADEMIEI
           DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE "GHEORGHE IONESCU SISESTI"
_______________________________________________________________________________
|Nr. |   Denumirea      |    Denumirea    |   Denumirea   |       Sediul       |
|crt.| unitatii C-D care|  unitatii C-D   |  unitatii C-D _____________________
|    | se desfiinteaza  |  care o preia   |  reorganizate |Localitatea|Judetul |
_______________________________________________________________________________
| 0  |        1         |        3        |       5       |     6     |    7   |
_______________________________________________________________________________
|  1.|Statiunea de      |Statiunea de     |Centrul de     |Dabuleni   |Dolj    |
|    |Cercetare-        |Cercetare-       |Cercetare-     |           |        |
|    |Devoltare pentru  |Dezvoltare pentru|Dezvoltare     |           |        |
|    |Cartof Marsani,   |Cultura Plantelor|pentru Cultura |           |        |
|    |jud Dolj          |pe Nisipuri      |Plantelor pe   |           |        |
|    |                  |Dabuleni,        |Nisipuri       |           |        |
|    |                  |jud. Dolj        |Dabuleni       |           |        |
_______________________________________________________________________________
|  2.|Statiunea de      |Institutul de    |Institutul de  |Brasov     |Brasov  |
|    |Cercetare si      |Cercetare-       |Cercetare-     |           |        |
|    |Productie pentru  |Dezvoltare pentru|Dezvoltare     |           |        |
|    |Cultura Sfeclei de|Cartof si Sfecla |pentru Cultura |           |        |
|    |Zahar Brasov,     |de Zahar Brasov, |Cartofului si  |           |        |
|    |jud. Brasov       |jud. Brasov      |Sfeclei de     |           |        |
|    |                  |                 |Zahar Brasov   |           |        |
_______________________________________________________________________________
|  3.|Statiunea de      |Statiunea de     |Statiunea de   |Arad       |Arad    |
|    |Cercetare si      |Cercetare-       |Cercetare-     |           |        |
|    |Productie pentru  |Dezvoltare pentru|Dezvoltare     |           |        |
|    |Industrializarea  |Bovine Arad,     |pentru         |           |        |
|    |Sfeclei de Zahar  |jud. Arad        |Cresterea      |           |        |
|    |si Substantelor   |                 |Bovinelor Arad |           |        |
|    |Dulci Arad,       |                 |               |           |        |
|    |jud. Arad         |                 |               |           |        |
_______________________________________________________________________________
|  4.|Statiunea de      |Statiunea de     |Statiunea de   |Livada     |Satu    |
|    |Cercetare-        |Cercetare-       |Cercetare-     |           |Mare    |
|    |Dezvoltare pentru |Dezvoltare       |Dezvoltare     |           |        |
|    |Pomicultura       |Agricola Livada  |Agricola-Livada|           |        |
|    |Satu Mare         |                 |               |           |        |
_______________________________________________________________________________
|  5.|Statiunea de      |Statiunea de     |Statiunea de   |Oradea     |Bihor   |
|    |Cercetare-        |Cercetare-       |Cercetare-     |           |        |
|    |Dezvoltare pentru |Dezvoltare       |Dezvoltare     |           |        |
|    |Pomicultura Oradea|Agricola Oradea  |Agricola-Oradea|           |        |
_______________________________________________________________________________
 
 
 
    ANEXA 3
 
             UNITATI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE REORGANIZEAZA
                            IN SOCIETATI COMERCIALE
_____________________________________________________________________________
|Nr. |    Denumirea unitatii C-D                    |          Sediul        |
|crt.|                                              _________________________
|    |                                              |Localitatea | Judetul   |
_____________________________________________________________________________
|  1.|Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru      |Roman       |Neamt      |
|    |Sfecla de Zahar, Roman, jud. Neamt            |            |           |
_____________________________________________________________________________
|  2.|Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola    |Tulcea      |Tulcea     |
|    |Tulcea                                        |            |           |
_____________________________________________________________________________
|  3.|Institutul de Cercetare si Productie pt.      |Fundulea    |Calarasi   |
|    |Cultura si Industrializarea Sfeclei de Zahar  |            |           |
|    |si Substantelor Dulci Fundulea                |            |           |
_____________________________________________________________________________
|  4.|Statiunea de Cercetare si Productie pentru    |Giurgiu     |Giurgiu    |
|    |Cultura si Industrializarea Sfeclei de Zahar  |            |           |
|    |Giurgiu                                       |            |           |
_____________________________________________________________________________
|  5.|Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru      |Geoagiu     |Hunedoara  |
|    |Pomicultura Geoagiu                           |            |           |
_____________________________________________________________________________
|  6.|Statiunea de Dezvoltare Pomicola Dolj         |Carcea      |Dolj       |
_____________________________________________________________________________
|  7.|Statiunea de Dezvoltare Pomicola Mehedinti    |Drobeta-Tr. |Mehedinti  |
|    |                                              |Severin     |           |
_____________________________________________________________________________
|  8.|Statiunea de Dezvoltare Pomicola Vrancea      |Focsani     |Vrancea    |
_____________________________________________________________________________
|  9.|Statiunea de Dezvoltare Pomicola Zalau        |Zalau       |Salaj      |
_____________________________________________________________________________
| 10.|Statiunea de Dezvoltare Pomicola Strejesti    |Strejesti   |Olt        |
_____________________________________________________________________________
| 11.|Statiunea de Cercetare si Productie Pomicola  |Tg. Mures   |Mures      |
|    |Mures                                         |            |           |
_____________________________________________________________________________
| 12.|Statiunea de Cercetare si Productie pentru    |Margineni   |Neamt      |
|    |Cresterea Bovinelor Margineni                 |            |           |
_____________________________________________________________________________
| 13.|Statiunea de Dezvoltare pentru Ovine Rusetu   |Rusetu      |Buzau      |
_____________________________________________________________________________
| 14.|Statiunea de Dezvoltare Pomicola Buzau*)      |Candesti-   |Buzau      |
|    |                                              |Buzau       |           |
_____________________________________________________________________________
| 15.|Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru      |Baneasa     |Giurgiu    |
|    |Irigatii si Drenaje Baneasa - Giurgiu**)      |            |           |
_____________________________________________________________________________
| 16.|Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru      |Greaca      |Giurgiu    |
|    |Viticultura si Vinificatie Greaca             |            |           |
_____________________________________________________________________________
| 17.|Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru      |Dulbanu     |Buzau      |
|    |Bovine Dulbanu                                |            |           |
_____________________________________________________________________________
| 18.|Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru      |Vaslui      |Vaslui     |
|    |Pajisti Vaslui                                |            |           |
_____________________________________________________________________________
| 19.|Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Ovine|Secuieni    |Bacau      |
|    |si Caprine Secuieni                           |            |           |
_____________________________________________________________________________
| 20.|SC Romsuintest Peris SA                       |Peris       |Ilfov      |
_____________________________________________________________________________
| 21.|SC Institutul de Cercetare si Productie       |Balotesti   |Ilfov      |
|    |pentru Pasari si Animale Mici SA Balotesti***)|            |           |
_____________________________________________________________________________
 
------------
    *) Sectorul de cercetare cu suprafata si baza materiala aferente se
       preiau de Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara -
       Bucuresti
    **) Sectorul de cercetare cu suprafata si baza materiala aferente se
        preiau de Institutul de Studii si Proiecte pentru Imbunatatiri
        Funciare (ISPIF) - Bucuresti
    ***) Sectorul de cercetare - laboratoare si biblioteca se preiau de
         Institutul de Biologie si Nutritie Animala Balotesti, prin
         cresterea patrimoniului de domeniul public al acestuia si
         diminuarea corespunzatoare a capitalului social detinut de stat
         la SC Institutul de Cercetare si Productie pentru Pasari si Animale
         Mici SA Balotesti.
 
 
 
    ANEXA 4
 
                 UNITATI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE PREIAU
             IN CADRUL INSTITUTIILOR DE INVATAMANT SUPERIOR AGRICOL
_____________________________________________________________________________
|Nr.|       Denumirea        |          Sediul         | Denumirea unitatii  |
|crt|  unitatii C-D care se  __________________________     care preia       |
|   |        preia           |Localitatea | Judetul    |                     |
_____________________________________________________________________________
| 1.|Statiunea de Cercetare- |Pietroasele |Buzau       |USAMV* Bucuresti     |
|   |Dezvoltare Pentru       |            |            |                     |
|   |Viticultura si          |            |            |                     |
|   |Vinificatie Pietroasa   |            |            |                     |
_____________________________________________________________________________
| 2.|Ferma Istrita a         |Istrita     |Buzau       |USAMV* Bucuresti     |
|   |Statiunii de Dezvoltare |            |            |                     |
|   |Pomicola Buzau          |            |            |                     |
_____________________________________________________________________________
| 3.|Ferma de Cercetare si   |Stoienesti  |Prahova     |USAMV* Bucuresti     |
|   |Productie Agricola-     |            |            |                     |
|   |Stoienesti              |            |            |                     |
_____________________________________________________________________________
| 4.|Statiunea de Cercetare- |Fundulea    |Calarasi    |USAMV* Bucuresti     |
|   |Dezvoltare pentru Plante|            |            |                     |
|   |Medicinale si Aromatice |            |            |                     |
|   |Fundulea                |            |            |                     |
_____________________________________________________________________________
| 5.|Statiunea de Cercetare- |Jucu        |Cluj        |USAMV* Cluj-Napoca   |
|   |Dezvoltare pentru       |            |            |                     |
|   |Pajisti-Jucu            |            |            |                     |
_____________________________________________________________________________
| 6.|Statiunea de Cercetare- |Reghin      |Mures       |USAMV* Cluj-Napoca   |
|   |Dezvoltare pentru Ovine |            |            |                     |
|   |si Caprine Reghin       |            |            |                     |
_____________________________________________________________________________
| 7.|Statiunea de Cercetare- |Lugoj       |Caras-      |USAMV* a Banatului   |
|   |Dezvoltare pentru       |            |Severin     |Timisoara            |
|   |Pomicultura - Lugoj     |            |            |                     |
|   |(Caransebes)            |            |            |                     |
_____________________________________________________________________________
| 8.|Statiunea de Cercetare- |Caracal     |Olt         |Universitatea Craiova|
|   |Dezvoltare Agricola     |            |            |                     |
|   |Caracal                 |            |            |                     |
_____________________________________________________________________________
 
-----------
    *) Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara
 
 
 
    ANEXA 5
 
                          SOCIETATI COMERCIALE CARE SE
              REORGANIZEAZA IN INSTITUTE SI STATIUNI DE CERCETARE
            - DEZVOLTARE IN SUBORDINEA ACADEMIEI DE STIINTE AGRICOLE
               SI SILVICE SI IN INSTITUTE NATIONALE DE CERCETARE,
          AFLATE IN COORDONAREA MINISTERULUI AGRICULTURII, PADURILOR,
                               APELOR SI MEDIULUI
_______________________________________________________________________________
Nr. |  Denumirea  |         Sediul       |   Denumirea  |        Sediul        |
crt.|   unitatii  _______________________   unitatii   _______________________
    |   care se   |Localitatea| Judetul  |   care se    |Localitatea| Judetul  |
    |desfiinteaza |           |          |  infiinteaza |           |          |
_______________________________________________________________________________
  1.|SC Statiunea |Tg. Mures  |Mures     |Statiunea de  |Tg.Mures   |Mures     |
    |de Cercetare |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Animale de   |           |          |Cresterea     |           |          |
    |Blana SA     |           |          |Animalelor de |           |          |
    |Tg. Mures    |           |          |Blana Tg.Mures|           |          |
_______________________________________________________________________________
  2.|SC Sericarom |Bucuresti  |    -     |Statiunea de  |Bucuresti  |    -     |
    |             |           |          |Cercetari     |           |          |
    |             |           |          |Sericicole,   |           |          |
    |             |           |          |Baneasa-      |           |          |
    |             |           |          |Bucuresti     |           |          |
_______________________________________________________________________________
  3.|Societatea   |Cristian   |Sibiu     |Institutul de |Cristian   |Sibiu     |
    |Comerciala de|           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Cercetare-   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |pentru        |           |          |
    |Rurala       |           |          |Montanologie  |           |          |
    |"CEDER" SA   |           |          |Cristian-Sibiu|           |          |
    |Cristian-    |           |          |              |           |          |
    |Sibiu        |           |          |              |           |          |
_______________________________________________________________________________
  4.|Institutul de|Bucuresti  |    -     |Institutul    |Bucuresti  |    -     |
    |Studii si    |           |          |National de   |           |          |
    |Proiecte     |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |pentru       |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Imbunatatiri |           |          |pentru        |           |          |
    |Funciare-    |           |          |imbunatatiri  |           |          |
    |"SC ISPIF SA"|           |          |Funciare -    |           |          |
    |Bucuresti    |           |          |I.N.C.D.I.F.- |           |          |
    |             |           |          |"ISPIF"       |           |          |
    |             |           |          |Bucuresti*)   |           |          |
_______________________________________________________________________________
 
---------
    *) se afla in coordonarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si
       Mediului si preia sectorul de cercetare cu suprafata si baza materiala
       aferente, de la SCD Baneasa Giurgiu.
 
 
 
    ANEXA 6
 
           STATIUNI SI FERME DIDACTICE ALE UNIVERSITATILOR DE STIINTE
                       AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA
_______________________________________________________________________________
Nr. |  Denumirea  |         Sediul       |   Denumirea  |        Sediul        |
crt.|   unitatii  _______________________   statiunii/ _______________________
    |de invatamant|Localitatea| Judetul  |   fermei     |Localitatea| Judetul  |
_______________________________________________________________________________
  0 |       1     |     2     |     3    |      4       |     5     |    6     |
_______________________________________________________________________________
  1.|Universitatea|Bucuresti  |Bucuresti |1.1. Ferma    |Belciuga-  |Calarasi  |
    |de Stiinte   |           |          |Belciugatele  |tele       |          |
    |Agronomice si|           |          |              |           |          |
    |Medicina     |           |          |              |           |          |
    |Veterinara   |           |          |              |           |          |
_______________________________________________________________________________
  2.|Universitatea|Cluj-Napoca|Cluj      |2.1. Statiunea|Cluj-Napoca|Cluj      |
    |de Stiinte   |           |          |Didactica     |           |          |
    |Agronomice si|           |          |Experimentala |           |          |
    |Medicina     |           |          |Manastur      |           |          |
    |Veterinara   |           |          |              |           |          |
_______________________________________________________________________________
  3.|Universitatea|Craiova    |Dolj      |3.1. Statiunea|Craiova    |Dolj      |
    |din Craiova  |           |          |Didactica     |           |          |
    |             |           |          |"Banu         |           |          |
    |             |           |          |Maracine"     |           |          |
_______________________________________________________________________________
  4.|Universitatea|Iasi       |Iasi      |4.1. Statiunea|Iasi       |Iasi      |
    |de Stiinte   |           |          |Didactica     |           |          |
    |Agronomice si|           |          |              |           |          |
    |Medicina     |           |          |              |           |          |
    |Veterinara   |           |          |              |           |          |
    |"Ion Ionescu |           |          |              |           |          |
    |de la Brad"  |           |          |              |           |          |
_______________________________________________________________________________
  5.|Universitatea|Timisoara  |Timis     |5.1. Statiunea|Timisoara  |Timis     |
    |de Stiinte   |           |          |Didactica     |           |          |
    |Agronomice si|           |          |Experimentala |           |          |
    |Medicina     |           |          |              |           |          |
    |Veterinara a |           |          |              |           |          |
    |Banatului    |           |          |              |           |          |
_______________________________________________________________________________
 
 
 
                    ----------------