Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa - București  
www.statiuneabaneasa.ro

ORDONANTA DE URGENTA nr. 64 din 2 septembrie 2004

pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 15 septembrie 2004

 

Avand in vedere caracterul de urgenta determinat de necesitatea reorganizarii unitatilor de cercetare-dezvoltare si transmiterea unor terenuri necesare reconstituirii dreptului de proprietate, conform legilor fondului funciar, catre comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicata,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

ARTICOL UNIC

Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1b) si la nr. crt. 4 din anexa nr. 5 se reorganizeaza ca institute nationale de cercetare-dezvoltare in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si in coordonarea stiintifica a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice Gheorghe Ionescu-Sisesti. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1a) la nr. crt. 1, 2 si 9 se reorganizeaza ca institute nationale de cercetare-dezvoltare in coordonarea Academiei de Siinte Agricole si Silvice Gheorghe Ionescu-Sisesti, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003 , cu modificarile ulterioare. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1a), cu exceptia nr. crt. 1, 2 si 9, in anexa nr. 2 si in anexa nr. 5 la nr. crt. 1-3 se reorganizeaza ca institute, centre si statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice cu personalitate juridica in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice Gheorghe Ionescu-Sisesti. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1a), cu exceptia nr. crt. 1, 2 si 9, si in anexa nr. 5, cu exceptia nr. crt. 4, vor putea fi organizate, dupa obtinerea acreditarii, ca institute nationale de cercetare-dezvoltare in coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice Gheorghe Ionescu-Sisesti, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003 , cu modificarile ulterioare. Societatile comerciale prevazute in anexa nr. 5 se reorganizeaza potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor, pe baza structurii si patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2003. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 3 se reorganizeaza in societati comerciale. Statiunile de cercetare-dezvoltare si fermele Istrita si Stoenesti, prevazute in anexa nr. 4, se preiau in cadrul institutiilor de invatamant superior agricol de stat. S.C. Statiunea de Cercetare si Productie pentru Animale de Blana S.A. Tg. Mures, prevazuta in anexa nr. 5 nr. crt. 1, trece din subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice Gheorghe Ionescu-Sisesti sub autoritatea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva."

2. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Institutele, centrele si statiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, institutiile de invatamant agricol si silvic, unitatile de cercetare-dezvoltare aflate in structura unor regii sau companii nationale din domeniul agricol, precum si centrele de perfectionare profesionala din agricultura administreaza bunuri din domeniul public si privat al statului, precum si bunuri proprii dobandite in conditiile legii, stabilite prin hotarare a Guvernului de reorganizare a unitatilor de cercetaredezvoltare."

3. Articolul 22^3 va avea urmatorul cuprins:

" Art. 22^3 . - (1) Suprafetele de teren trecute potrivit Legii nr. 147/2004 in administrarea institutelor, unitatilor, statiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a centrelor de perfectionare agricola, precum si a institutiilor de invatamant superior agricol si silvic raman definitiv si irevocabil in administrarea acestora, cu exceptia terenurilor agricole necesare reconstituirii dreptului de proprietate privata persoanelor indreptatite, solicitate in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 1/2000 , cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 147/2004 .

(2) Suprafetele de teren destinate reconstituirii dreptului de proprietate potrivit alin. (1) se transmit comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor prin hotarare a Guvernului de reorganizare a unitatilor de cercetare-dezvoltare."

4. Titlul anexei nr. 1a) va avea urmatorul cuprins:

"Unitati de cercetare-dezvoltare in subordinea/ coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice Gheorghe Ionescu-Sisesti, organizate ca institute nationale, institute, centre si statiuni de cercetare-dezvoltare".

5. In anexa nr. 1a), la nr. crt. 1, denumirea unitatii care se infiinteaza va avea urmatorul cuprins:

"Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Agricola INCDA Fundulea".

6. In anexa nr. 1a), la nr. crt. 2, denumirea unitatii care se infiinteaza va avea urmatorul cuprins:

"Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar - Brasov ".

7. In anexa nr. 1a), la nr. crt. 9, denumirea unitatii care se infiinteaza va avea urmatorul cuprins:

"Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie Animala - IBNA Balotesti".

8. La nr. crt. 14 din anexa nr. 1a) "Centrul de CercetareDezvoltare pentru Biostimulatori BIOS Cluj-Napoca " se elimina.

9. La anexa nr. 3 "Unitati de cercetare care se reorganizeaza in societati comerciale cu capital de stat", dupa nr. crt. 14 se introduce nr. crt. 15 cu urmatorul cuprins:

"15. Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Biostimulatori BIOS Cluj-Napoca , judetul Cluj".

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

 

Contrasemneaza:

---------------

Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,

Petre Daea

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 64.

 

-----