Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa - București  
www.statiuneabaneasa.ro

LEGE nr. 525 din 25 noiembrie 2004

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 din 27 noiembrie 2004

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64 din 2 septembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 846 din 15 septembrie 2004, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul unic punctul 1, alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1b) si la nr. crt. 4 din anexa nr. 5 se reorganizeaza ca institute nationale de cercetare-dezvoltare in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si in coordonarea stiintifica a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice Gheorghe Ionescu-Sisesti. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1a) la nr. crt. 1, 2 si 9 se reorganizeaza ca institute nationale de cercetare-dezvoltare in coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice Gheorghe Ionescu-Sisesti, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1a), cu exceptia celor de la nr. crt. 1, 2 si 9, in anexa nr. 2 si in anexa nr. 5 la nr. crt. 2 si 3 se reorganizeaza ca institute, centre si statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice cu personalitate juridica in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice Gheorghe Ionescu-Sisesti. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1a), cu exceptia celor de la nr. crt. 1, 2 si 9, si in anexa nr. 5, cu exceptia celor de la nr. crt. 1 si 4, vor putea fi organizate, dupa obtinerea acreditarii, ca institute nationale de cercetare-dezvoltare in coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice Gheorghe Ionescu-Sisesti, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare. Societatile comerciale prevazute in anexa nr. 5 se reorganizeaza potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor, pe baza structurii si patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2003. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 3 se reorganizeaza in societati comerciale. Statiunile de cercetare-dezvoltare si fermele Istrita si Stoenesti, prevazute in anexa nr. 4, se preiau in cadrul institutiilor de invatamant superior agricol de stat. Societatea Comerciala Statiunea de Cercetare si Productie pentru Animale de Blana - S.A. Targu Mures, prevazuta la nr. crt. 1 din anexa nr. 5, trece din subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice Gheorghe Ionescu-Sisesti in subordinea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva."

2. La articolul unic punctul 2, alineatul (1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Bunurile imobile aflate in administrarea si/sau in concesionarea institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a unitatilor si institutiilor de invatamant agricol si silvic, a unitatilor de cercetare-dezvoltare aflate in structura unor regii sau companii nationale din domeniul agricol, precum si a centrelor de perfectionare profesionala in agricultura apartin domeniului public al statului si raman sau trec, dupa caz, in administrarea acestora, pe durata realizarii obiectului de activitate."

3. La articolul unic, dupa punctul 2 se introduc punctele 2^1-2^4, cu urmatorul cuprins:

"2^1. Dupa alineatul (1) al articolului 8 se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:

(1^1) Unitatile prevazute la alin. (1) au in administrare bunuri mobile din domeniul privat al statului si bunuri proprii dobandite in conditiile legii, stabilite prin hotarare a Guvernului de reorganizare a unitatilor de cercetare-dezvoltare.

2^2. Dupa alineatul (1) al articolului 9 se introduc alineatele (1^1)-(1^3), cu urmatorul cuprins:

(1^1) Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" se compune din membri titulari, membri corespondenti si membri de onoare.

(1^2) Membrii Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" sunt personalitati stiintifice de prestigiu care s-au distins prin activitate, realizari si contributii remarcabile la progresul domeniilor acestei institutii.

(1^3) Numarul maxim de membri titulari si de membri corespondenti este de 181, iar numarul maxim de membri de onoare din tara este de 40.

2^3. Dupa alineatul (4) al articolului 18 se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:

(5) Membrii Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", rezidenti in tara, primesc, prin Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", de la bugetul de stat o indemnizatie lunara egala cu salariul mediu brut pe economie.

2^4. Alineatul (1) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:

Art. 21. - (1) Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezenta lege."

4. La articolul unic punctul 3, alineatul (1) al articolului 22^3 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 22^3 - (1) Suprafetele de teren trecute, potrivit Legii nr. 147/2004, in administrarea institutelor, unitatilor, statiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a centrelor de perfectionare agricola, precum si a institutiilor de invatamant superior agricol si silvic raman definitiv si irevocabil in administrarea acestora, cu exceptia terenurilor agricole prevazute in anexa nr. 7, necesare reconstituirii dreptului de proprietate privata persoanelor indreptatite, solicitate in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

5. La articolul unic, dupa punctul 3 se introduce punctul 3^1 cu urmatorul cuprins:

"3^1. Dupa articolul 22^5 se introduce articolul 22^6 cu urmatorul cuprins:

"Art. 22^6. - (1) Absolventii de invatamant superior si mediu care se incadreaza in unitatile de cercetare-dezvoltare pot beneficia de o prima de instalare de pana la 10 salarii medii pe economie, platite din veniturile proprii ale unitatii. Beneficiarii primelor de instalare au obligatia de a semna un contract individual de munca pe o perioada de minimum 5 ani. In cazul nerespectarii contractului individual, beneficiarii primelor sunt obligati la restituirea intregii sume.

(2) Specialistii care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de cercetare-dezvoltare agricola vor primi in folosinta, pe durata contractului individual de munca, 1.500 mp teren agricol din terenul aflat in administrarea acestor unitati".

6. La articolul unic, dupa punctul 5 se introduce punctul 5^1 cu urmatorul cuprins:

"5^1. La anexa nr. 1a), numarul curent 1.15 se abroga."

7. La articolul unic, dupa punctul 8 se introduc punctele 8^1 si 8^2, cu urmatorul cuprins:

 

"8^1. La anexa nr. 1 a ), dupa numarul curent 17 se introduce numarul

curent 18 cu urmatorul cuprins:

 

_______________________________________________________________________________

18. Statiunea de Cercetare Reghin Mures Statiunea de Reghin Mures

si Productie pentru Cercetare-

Cresterea Ovinelor Dezvoltare

si Caprinelor pentru Ovine

si Caprine

_______________________________________________________________________________

 

8^2. La anexa nr. 2, numarul curent 5 se abroga."

 

8. La articolul unic, dupa punctul 9 se introduc punctele 9^1-9^3,

cu urmatorul cuprins:

"9^1. La anexa nr. 3, dupa numarul curent 15 se introduce numarul

curent 16 cu urmatorul cuprins:

 

_______________________________________________________________________________

16. Statiunea de Cercetari pentru Plante Medicinale Fundulea Calarasi

si Aromatice Fundulea

_______________________________________________________________________________

 

9^2. La anexa nr. 4, numarul curent 5 se abroga.

9^3. La anexa nr. 4, dupa numarul curent 9 se introduce numarul curent

10 cu urmatorul cuprins:

 

_______________________________________________________________________________

10. Statiunea de Cercetare si Oradea Bihor Universitatea Oradea "

Productie Pomicola Oradea

_______________________________________________________________________________

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2004.

Nr. 525.

 

"ANEXA Nr. 7

 

ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE

"Gheorghe Ionescu-Sisesti"

 

Suprafetele de teren agricol care trec din

domeniul public in domeniul privat al statului

pentru reconstituirea dreptului de proprietate

 

 

____________________________________________________________________________________________

Nr. UNITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE LOCALITATEA JUDETUL SUPRAFATA

Crt - ha -

____________________________________________________________________________________________

0 1 2 3 4

____________________________________________________________________________________________

1. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Pitesti Pitesti Arges 283,10

____________________________________________________________________________________________

2. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Simnic Simnicu de Jos Dolj 150,42

____________________________________________________________________________________________

3. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Suceava Suceava Suceava 247,28

____________________________________________________________________________________________

4. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Livada Livada Satu Mare 1322,56

____________________________________________________________________________________________

5. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola

Podul Iloaiei Podu Iloaiei Iasi 693,62

____________________________________________________________________________________________

6. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Lovrin Lovrin Timis 153,18

____________________________________________________________________________________________

7. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Braila Braila Braila 62,27

____________________________________________________________________________________________

8. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Brasov Brasov 319,00

si Sfecla de Zahar Brasov

____________________________________________________________________________________________

9. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Iasi Iasi 1,62

Viticultura si Vinificatie Iasi

____________________________________________________________________________________________

10. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Murfatlar Constanta 12,19

Viticultura si Vinificatie Murfatlar

____________________________________________________________________________________________

11. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Falticeni Suceava 203,94

Pomicultura Falticeni

____________________________________________________________________________________________

12. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Ramnicu Valcea Valcea 113,14

Pomicultura Valcea

____________________________________________________________________________________________

13. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Iasi Iasi 409,86

Pomicultura Iasi

____________________________________________________________________________________________

14. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Tg.Jiu Gorj 218,03

Horticultura Tg Jiu

____________________________________________________________________________________________

15. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Geoagiu Hunedoara 15,00

Pomicultura Geoagiu

____________________________________________________________________________________________

16. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Buzau Buzau 12,78

Legumicultura Buzau

____________________________________________________________________________________________

17. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Isalnita Dolj 80,38

Legumicultura Isalnita

____________________________________________________________________________________________

18. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Balotesti Ilfov 487,62

Cresterea Bovinelor Balotesti

____________________________________________________________________________________________

19. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Arad Arad 649,00

Cresterea Bovinelor Arad

____________________________________________________________________________________________

20. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Palas Constanta 75,00

Cresterea Ovinelor si Caprinelor Palas

____________________________________________________________________________________________

21. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Popauti Botosani 47,62

Cresterea Ovinelor si Caprinelor Popauti

____________________________________________________________________________________________

22. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Secuieni Bacau 436,61

Cresterea Ovinelor si Caprinelor Secuieni

____________________________________________________________________________________________

23. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cristian Sibiu 350,73"

Montanologie Cristian - Sibiu

____________________________________________________________________________________________

 

----------