Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa - București  
www.statiuneabaneasa.ro
LEGE nr. 290 din 15 mai 2002
privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"


EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 29 mai 2002
 
 
    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
 
    CAP. 1
    Dispozitii generale
 
    ART. 1
    (1) Cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovarea, denumite in continuare cercetare-dezvoltare, sunt activitati creative cu rol fundamental in generarea si sustinerea progresului tehnic in domeniul agriculturii, al silviculturii, al industriei alimentare, al protectiei mediului si al dezvoltarii rurale, denumite in continuare domeniul agricol.
    (2) Cercetarea-dezvoltarea in domeniul agricol este prioritate nationala sustinuta de stat, fiind organizata si coordonata in concordanta cu reglementarile legale in vigoare.
    ART. 2
    (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol cuprinde: cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovarea.
    (2) Cercetarea stiintifica si inovarea sunt activitati orientate catre generarea, gestionarea, valorificarea si implementarea rezultatelor cercetarii stiintifice si ale dezvoltarii tehnologice, in mod deosebit a materialelor biologice valoroase, a tehnologiilor de cultura si de exploatare in domeniul agricol.
 
    CAP. 2
    Organizarea, statutul juridic si patrimoniul unitatilor de cercetare-dezvoltare
 
    ART. 3
    Sistemul national de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol cuprinde ansamblul institutiilor si unitatilor de cercetare-dezvoltare agricola cu capital de stat prevazute la art. 4 si 5, care obtin acreditarea sau atestarea necesara pentru a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare, conform prezentei legi.
    ART. 4
    Activitatea de cercetare-dezvoltare si inovare in domeniul agricol se desfasoara in urmatoarele institutii publice:
    a) Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si unitatile de cercetare-dezvoltare subordonate acesteia;
    b) institutiile de invatamant superior agroalimentar, silvic, de biologie, statiunile didactice, centrele de studii europene, centrele de excelenta si centrele de cercetare din invatamantul superior de stat;
    c) institutele de cercetare agricola de ramura, statiunile de cercetare-dezvoltare, statiunile de dezvoltare agricola, centrele de excelenta, centrele de cercetari si laboratoarele acestora;
    d) unitatile de cercetare fundamentala si avansata din subordinea Academiei Romane, finantate de la bugetul de stat.
    ART. 5
    (1) Cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica din domeniul agricol se desfasoara in cadrul institutiilor publice, societatilor comerciale si al altor organisme de drept public sau de drept privat, care indeplinesc conditiile de competenta si eligibilitate stabilite de lege pentru atribuirea si finantarea lucrarilor in sistem competitional, in mod direct sau in sistem institutional.
    (2) Dreptul de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare si inovare in domeniul agricol este recunoscut oricarei persoane fizice, conform prezentei legi.
    (3) Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate desfasura in institute nationale de cercetare-dezvoltare organizate conform legii si in consortii de cercetare-dezvoltare constituite prin libera asociere, institute de cercetare agricola si de invatamant superior agroalimentar, statiuni de cercetare-dezvoltare, centre de studii europene, centre de excelenta si centre de cercetare, organizate ca institutii publice sau private.
    ART. 6
    (1) Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" functioneaza in coordonarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, fata de care raspunde pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, si colaboreaza cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, cu Academia Romana, cu Consortiul Universitatilor de Stiinte Agricole, precum si cu alte ministere si institutii interesate pentru realizarea unor obiective in domenii specifice.
    (2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, responsabil al politicilor de guvernare in domeniul agricol, are urmatoarele atributii referitoare la activitatea de cercetare-dezvoltare:
    a) stabileste obiectivele de interes prioritar cu privire la activitatea de cercetare-dezvoltare in concordanta cu Programul Guvernului pentru fundamentarea strategiilor si politicilor de dezvoltare a productiei agricole, silviculturii si industriei alimentare, pe care le finanteaza de la bugetul propriu pe baza de contract;
    b) stabileste necesarul de fonduri pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, la propunerea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a Consortiului Universitatilor de Stiinte Agricole, in vederea aprobarii si cuprinderii acestuia in bugetul ministerului;
    c) asigura din bugetul propriu finantarea investitiilor si dotarilor necesare realizarii obiectivelor de cercetare aprobate;
    d) monitorizeaza activitatea de cercetare-dezvoltare si rezultatele obtinute in cadrul programelor de cercetare finantate din bugetul propriu;
    e) urmareste si controleaza modul de administrare a terenurilor agricole si silvice aflate in administrarea unitatilor de cercetare-dezvoltare.
    (3) Ministerul Educatiei si Cercetarii, ordonatorul principal de credite al cercetarii-dezvoltarii la nivel national, coordoneaza activitatea de elaborare, evaluare, atribuire si finantare a programelor si proiectelor de cercetare-dezvoltare cuprinse in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare si atribuie in sistem competitional sau in mod direct conducerea si monitorizarea programelor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol.
    (4) Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si Consortiul Universitatilor de Stiinte Agricole prezinta anual Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si Ministerului Educatiei si Cercetarii rapoarte asupra rezultatelor cercetarii stiintifice pentru proiectele finantate de acestea si propuneri pentru valorificarea lor.
    ART. 7
    (1) Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexele nr. 1, 2, 3 si 6 se reorganizeaza ca institutii publice cu finantare extrabugetara si personalitate juridica, in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".
 
    (2) Institutele de cercetare-dezvoltare coordonatoare, precum si statiunile de cercetare-dezvoltare coordonate sunt stabilite de Prezidiul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" prin regulament de organizare si functionare.
    ART. 8
    (1) Unitatile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol care sunt organizate si functioneaza ca institutii publice, institute nationale de cercetare-dezvoltare, unitati private de cercetare-dezvoltare sau ca unitati in structura unor regii sau companii nationale exercita in nume propriu prerogativele dreptului de administrare asupra bunurilor din patrimoniul care le apartine, iar bunurile domeniului public al statului se dobandesc prin concesionare conform legii.
    (2) Unitatile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, care sunt organizate conform prezentei legi, pot beneficia de dreptul de preemtiune de a concesiona terenuri sau bunuri imobile proprietate a statului, conform Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.
    (3) Terenurile agricole, domeniu public al statului, aflate in administrarea institutelor si statiunilor de cercetare agricola, precum si ale unitatilor si institutiilor de invatamant si ale unitatilor de cercetare private, destinate cercetarii stiintifice, activitatii didactice si producerii de seminte, material saditor din categoriile biologice superioare, precum si furajarii animalelor de rasa destinate reproducerii, sunt scutite de plata redeventei.
    ART. 9
    (1) Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", institutie publica specializata, de consacrare academica, cu personalitate juridica, finantata integral din venituri extrabugetare, functioneaza conform prevederilor propriului statut adoptat de catre adunarea generala a acesteia si aprobat prin hotarare a Guvernului.
    (2) Activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol este organizata si coordonata de Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", in colaborare cu institutiile de invatamant superior din domeniile agroalimentar si silvic, precum si cu alte institutii de invatamant superior.
    ART. 10
    (1) Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" isi organizeaza filiale impreuna cu institutii de invatamant superior de profil in centrele universitare Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca, Craiova si Brasov.
    (2) Regulamentul de organizare si functionare privind functiile, structura organizatorica si de conducere a filialelor se va elabora de catre Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" impreuna cu Consortiul Universitatilor de Stiinte Agricole in termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 11
    Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" are urmatoarele atributii principale:
    a) fundamenteaza stiintific politicile agricole si de dezvoltare rurala ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cuprinse in programele de guvernare ale Romaniei;
    b) propune si realizeaza programe de cercetari multidisciplinare;
    c) colaboreaza la elaborarea programelor de cercetare anuale si de perspectiva ale unitatilor de cercetare;
    d) analizeaza desfasurarea activitatii de cercetare stiintifica si urmareste cresterea eficientei acesteia;
    e) prezinta anual Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si Ministerului Educatiei si Cercetarii sinteze ale rezultatelor cercetarilor stiintifice si propuneri pentru valorificarea lor;
    f) organizeaza activitati de perfectionare si specializare profesionala si de atestare a cercetatorilor si poate acorda in conditiile legii titluri academice si grade stiintifice;
    g) organizeaza manifestari stiintifice pe probleme de cercetare teoretica si aplicativa, precum si de asistenta tehnica in agricultura, industrie alimentara si silvicultura;
    h) initiaza si dezvolta relatii de colaborare cu institutii stiintifice din tara si din strainatate, precum si cu organizatii internationale;
    i) stabileste liniile directoare ale cercetarilor stiintifice in domeniile agriculturii, industriei alimentare, silviculturii, imbunatatirilor funciare, protectiei mediului in agricultura si dezvoltarii rurale durabile si coordoneaza, pe linia realizarii temelor si programelor de cercetare, activitatea institutelor si statiunilor de cercetare agricola din subordine;
    j) acorda distinctii, premii si diplome pentru cele mai valoroase lucrari stiintifice publicate, inventii si aplicatii ale cercetarii stiintifice, in conditiile legii.
    ART. 12
    Obiectivele activitatii unitatilor de cercetaredezvoltare sunt: cercetarea fundamentala si cercetarea aplicativa; dezvoltarea tehnologica si inovarea; producerea, multiplicarea si comercializarea de seminte, material saditor, animale de rasa si alte produse specifice profilului de activitate; transferul tehnologic al rezultatelor cercetarii, instruirea profesionala, servicii de consultanta si expertiza, editarea de publicatii; relatii stiintifice internationale; relatii de cooperare si de comert interior si exterior cu diferite institutii, organizatii si agenti economici; alte obiective ce decurg din activitatea specifica unitatilor de cercetare-dezvoltare, inclusiv activitati de cooperare sau de asociere cu alte institutii, organizatii si agenti economici din tara si din strainatate.
    ART. 13
    (1) Pentru evaluarea, atestarea si acreditarea activitatilor de cercetare-dezvoltare, prin ordin al presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" se constituie Consiliul de evaluare, atestare si acreditare pentru cercetare-dezvoltare in agricultura, silvicultura si industrie alimentara, avand in componenta personalitati stiintifice, precum si reprezentanti ai Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerului Educatiei si Cercetarii si Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.
    (2) Consiliul de evaluare, atestare si acreditare pentru cercetare-dezvoltare in agricultura, silvicultura si industrie alimentara isi desfasoara activitatea pe baza regulamentului propriu adoptat de Adunarea generala a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".
 
    CAP. 3
    Finantarea unitatilor si a activitatii de cercetare-dezvoltare
 
    ART. 14
    Finantarea activitatilor din unitatile de cercetare-dezvoltare se realizeaza prin venituri provenite din:
    a) contracte de finantare a programelor si a proiectelor nationale de cercetare-dezvoltare si inovare;
    b) contracte de cercetare-dezvoltare sau servicii cu institutii si agenti economici din tara si din strainatate;
    c) contractarea unor servicii de extensie, consultanta si expertiza;
    d) valorificarea produselor din campurile si loturile experimentale, din activitatea de producere de seminte, material saditor, animale de rasa si a oricaror produse realizate de acestea;
    e) redevente asupra soiurilor si hibrizilor de plante si raselor de animale, precum si asupra altor creatii originale;
    f) vanzari de licente de soiuri, hibrizi de plante si rase de animale, tehnologii si metode;
    g) cofinantare prin resurse rezultate din activitatea sectoarelor proprii de dezvoltare;
    h) orice alte venituri rezultate din exploatarea patrimoniului in cadrul unor cooperari cu diferite institutii, organizatii si agenti economici sau din activitati de cercetare-dezvoltare si servicii.
    ART. 15
    Unitatile de cercetare-dezvoltare prezentate in anexele nr. 1, 2, 3, 5 si 6 nu sunt platitoare de T.V.A. si beneficiaza de toate prevederile legislatiei in vigoare privind subventiile, creditarea si alte facilitati asigurate de stat agentilor economici din agricultura, industrie alimentara si silvicultura, inclusiv fonduri de investitii.
    ART. 16
    Importurile de aparatura, utilaje, echipamente, tractoare si masini agricole, materii si materiale, seminte, material saditor, material seminal si animale de rasa, necesare dotarii si executiei activitatii de cercetaredezvoltare, sunt scutite de taxe vamale pentru unitatile de cercetare-dezvoltare.
    ART. 17
    Veniturile si cheltuielile unitatilor de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice finantate integral din venituri extrabugetare se cuprind in bugetele si bilanturile contabile ale acestora, iar soldurile anuale provenite din diferenta dintre venituri si cheltuieli raman la dispozitia acestora, nefiind afectate de taxe si impozite, urmand sa fie folosite pentru activitatea anului urmator.
    ART. 18
    (1) Finantarea activitatii proprii a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" se realizeaza extrabugetar din cote de pana la 0,3% din veniturile realizate din activitatile de dezvoltare ale unitatilor care fac obiectul prezentei legi.
    (2) Sumele cuvenite se regularizeaza la sfarsitul anului agricol pe baza veniturilor realizate de unitatile de cercetare-dezvoltare din activitatile de dezvoltare.
    (3) Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" poate realiza venituri si din contractarea de activitati de cercetare-dezvoltare realizate cu diferiti beneficiari.
 
    CAP. 4
    Resurse umane
 
    ART. 19
    (1) Personalul unitatilor de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice se considera transferat si este salarizat potrivit dispozitiilor legale privind salarizarea personalului din institutiile organizate conform prezentei legi ca institutii publice finantate din venituri extrabugetare.
    (2) Ocuparea functiilor de director general din unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute la art. 7 se face prin concurs, cu respectarea legislatiei in vigoare. Din comisia de concurs va face parte in mod obligatoriu cate un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerului Educatiei si Cercetarii si al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".
    ART. 20
    Pentru integrarea cercetarii stiintifice si a invatamantului universitar unitatile de cercetare-dezvoltare din agricultura, industrie alimentara, silvicultura si universitatile de profil pot asigura pe baza de protocol integrarea reciproca a cadrelor didactice universitare si a personalului de cercetare in activitatea didactica si de cercetare stiintifica si asigurarea instruirii practice a studentilor.
 
    CAP. 5
    Dispozitii finale
 
    ART. 21
    (1) Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta lege.
    (2) Suprafetele necesare pentru cercetarea si producerea semintelor si materialului saditor din categorii biologice superioare si pentru furajarea animalelor de rasa sunt prevazute in anexele nr. 1-6.
    ART. 22
    (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul zootehniei si legumiculturii se infiinteaza Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ameliorarea si Cresterea Suinelor Peris, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ameliorarea si Cresterea Pasarilor Balotesti, Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Animale de Blana Targu Mures, Statiunea de Cercetari Sericicole Baneasa, Bucuresti, Statiunea de Cercetare pentru Acvacultura si Ecologie Acvatica Iasi si Statiunea de Dezvoltare pentru Legumicultura Arad, prin reorganizarea unitatilor prevazute in anexa nr. 6.
    (2) In scopul cunoasterii aprofundate a resurselor zonei montane si pentru elaborarea unor solutii stiintifice de dezvoltare durabila in zona montana se infiinteaza Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian, Sibiu.
    (3) Unitatile prevazute la alin. (1) si (2) se organizeaza ca institutii publice cu finantare extrabugetara si cu personalitate juridica, in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".
    (4) Infiintarea unitatilor prevazute la alin. (1) si (2) se va face prin hotarare a Guvernului.
    ART. 23
    (1) Evaluarea, atestarea si acreditarea unitatilor de cercetare-dezvoltare conform art. 13 se face in decurs de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (2) Unitatile de cercetare-dezvoltare acreditate se supun evaluarii periodice la maximum 5 ani.
    (3) In cazul in care unitatile acreditate nu indeplinesc criteriile si standardele de acreditare, acestora li se retrage acreditarea.
    (4) Pana la obtinerea evaluarii, atestarii si acreditarii unitatile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol beneficiaza de prevederile prezentei legi.
 
    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 10 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
 
                              PRESEDINTELE CAMEREI
                                  DEPUTATILOR
                                 VALER DORNEANU
 
                             PRESEDINTELE SENATULUI
                                NICOLAE VACAROIU
 
 
   
ANEXA 1
 
                      INSTITUTE DE CERCETARE - DEZVOLTARE
                     SI SUPRAFETELE AFLATE IN ADMINISTRARE
________________________________________________________________________________
Nr|Denumirea    |         Sediul      |Denumirea    |        Sediul       |Supr.
c |unitatii     |                     |unitatii     |                     |tere-
r |care se      |                     |care se      |                     |nuri
t |desfiinteaza |                     |infiinteaza  |                     |afla-
  |             |                     |             |                     |te in
  |             |                     |             |                     |adm.
  |             |                     |             |                     |-ha-
________________________________________________________________________________
  |             |Localitate| Judetul  |             |Localitate| Judetul  |
________________________________________________________________________________
 0|       1     |    2     |     3    |     4       |     5    |   6      |  7
________________________________________________________________________________
 1|Institutul de|Fundulea  |Calarasi  |Institutul de|Fundulea  |Calarasi  | 5677
  |Cercetari    |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |pentru       |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Cereale si   |          |          |Agricola     |          |          |
  |Plante       |          |          |Fundulea     |          |          |
  |Tehnice      |          |          |             |          |          |
  |Fundulea     |          |          |             |          |          |
________________________________________________________________________________
 2|Institutul de|Brasov    |Brasov    |Institutul de|Brasov    |Brasov    | 1590
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie a  |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Cartofului   |          |          |pentru Cartof|          |          |
  |Brasov       |          |          |si Sfecla de |          |          |
  |             |          |          |Zahar Brasov |          |          |
________________________________________________________________________________
 3|Institutul de|Brasov    |Brasov    |Institutul de|Brasov    |Brasov    |  500
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |pentru       |          |          |pentru       |          |          |
  |Cultura      |          |          |Pajisti      |          |          |
  |Pajistilor   |          |          |Brasov       |          |          |
  |Brasov       |          |          |             |          |          |
________________________________________________________________________________
 4|Institutul de|Vidra     |Ilfov     |Institutul de|Vidra     |Ilfov     |  309
  |Cercetari    |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |pentru       |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Legumicultura|          |          |pentru       |          |          |
  |si           |          |          |Legumicultura|          |          |
  |floricultura |          |          |si           |          |          |
  |Vidra        |          |          |Floricultura |          |          |
  |             |          |          |Vidra        |          |          |
________________________________________________________________________________
 5|Institutul de|Maracineni|Arges     |Institutul de|Maracineni|Arges     |  641
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |pentru       |          |          |pentru       |          |          |
  |Pomicultura  |          |          |Pomicultura  |          |          |
  |Maracineni   |          |          |Maracineni   |          |          |
________________________________________________________________________________
 6|Institutul de|Valea     |Prahova   |Institutul de|Valea     |Prahova   |  622
  |Cercetari    |Caluga-   |          |Cercetare-   |Caluga-   |          |
  |pentru       |reasca    |          |Dezvoltare   |reasca    |          |
  |Viticultura  |          |          |pentru       |          |          |
  |si           |          |          |Viticultura  |          |          |
  |Vinificatie  |          |          |si           |          |          |
  |Valea        |          |          |Vinificatie  |          |          |
  |Calugareasca |          |          |Valea        |          |          |
  |             |          |          |Calugareasca |          |          |
________________________________________________________________________________
 7|Institutul de|Balotesti |Ilfov     |Institutul de|Balotesti |Ilfov     | 1829
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |pentru       |          |          |pentru Bovine|          |          |
  |Cresterea    |          |          |Balotesti    |          |          |
  |Bovinelor    |          |          |             |          |          |
  |Balotesti    |          |          |             |          |          |
________________________________________________________________________________
 8|Institutul de|Constanta |Constanta |Institutul de|Constanta |Constanta |  705
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |pentru       |          |          |pentru Ovine |          |          |
  |Cresterea    |          |          |si Caprine   |          |          |
  |Ovinelor si  |          |          |Palas        |          |          |
  |Caprinelor   |          |          |             |          |          |
  |Palas        |          |          |             |          |          |
________________________________________________________________________________
 9|Institutul de|Balotesti |Ilfov     |Institutul de|Balotesti |Ilfov     |  260
  |Biologie si  |          |          |Biologie si  |          |          |
  |Nutritie     |          |          |Nutritie     |          |          |
  |Animala      |          |          |Animala      |          |          |
  |Balotesti    |          |          |Balotesti    |          |          |
________________________________________________________________________________
10|Institutul de|Bucuresti |-         |Institutul de|Bucuresti |-         |-
  |Chimie       |          |          |Cercetari    |          |          |
  |Alimentara   |          |          |Alimentare   |          |          |
________________________________________________________________________________
11|Institutul de|Bucuresti |-         |Institutul de|Bucuresti |-         |   19
  |Cercetare-   |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Dezvoltare   |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |pentru       |          |          |pentru       |          |          |
  |Pedologie,   |          |          |Pedologie.   |          |          |
  |Agrochimie si|          |          |Imbunatatiri |          |          |
  |Protectia    |          |          |Funciare si  |          |          |
  |Mediului in  |          |          |Protectia    |          |          |
  |Agricultura  |          |          |Mediului in  |          |          |
  |             |          |          |Agricultura  |          |          |
________________________________________________________________________________
12|Centrul de   |Galati    |Galati    |Institutul de|Galati    |Galati    |  441
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |pentru       |          |          |pentru       |          |          |
  |Piscicultura,|          |          |Piscicultura |          |          |
  |Pescuit si   |          |          |si           |          |          |
  |Industriali- |          |          |Industriali- |          |          |
  |zarea        |          |          |zarea        |          |          |
  |Pestelui     |          |          |Pestelui     |          |          |
________________________________________________________________________________
13|Centrul de   |Bucuresti |-         |Institutul de|Bucuresti |-         |   32
  |Cercetari    |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |pentru       |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Protectia    |          |          |pentru       |          |          |
  |Plantelor    |          |          |Protectia    |          |          |
  |             |          |          |Plantelor    |          |          |
________________________________________________________________________________
14|Institutul de|Bucuresti |-         |Institutul de|Bucuresti |-         |  3,5
  |Economie     |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Agrara       |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |             |          |          |pentru       |          |          |
  |             |          |          |Economie     |          |          |
  |             |          |          |Agrara       |          |          |
________________________________________________________________________________
15|Institutul de|Bucuresti |-         |Institutul de|Bucuresti |0         |   15
  |Cercetare-   |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Dezvoltare   |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |pentru       |          |          |pentru       |          |          |
  |Industriali- |          |          |Industriali- |          |          |
  |zarea si     |          |          |zarea si     |          |          |
  |Marketingul  |          |          |Marketingul  |          |          |
  |Produselor   |          |          |Produselor   |          |          |
  |Horticole    |          |          |Horticole    |          |          |
________________________________________________________________________________
16|Institutul de|Bucuresti |-         |Institutul de|Bucuresti |-         |97062
  |Cercetari si |          |          |Cercetari si |          |          |
  |amenajari    |          |          |Amenajari    |          |          |
  |Silvice      |          |          |Silvice      |          |          |
________________________________________________________________________________
 
 
 
 
    ANEXA 2
 
                        STATIUNI DE CERCETARE-DEZVOLTARE
                     SI SUPRAFETELE AFLATE IN ADMINISTRARE
________________________________________________________________________________
Nr|Denumirea    |         Sediul      |Denumirea    |        Sediul       |Supr.
c |unitatii     |                     |unitatii     |                     |tere-
r |care se      |                     |care se      |                     |nuri
t |desfiinteaza |                     |infiinteaza  |                     |afla-
  |             |                     |             |                     |te in
  |             |                     |             |                     |adm.
  |             |                     |             |                     |-ha-
________________________________________________________________________________
  |             |Localitate| Judetul  |             |Localitate| Judetul  |
________________________________________________________________________________
 0|       1     |    2     |     3    |     4       |     5    |   6      |  7
________________________________________________________________________________
 1|Statiunea    |Pitesti   |Arges     |Statiunea de |Pitesti   |Arges     | 1038
  |Centrala     |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |pentru       |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Cereale si   |          |          |Agricola     |          |          |
  |Plante       |          |          |Pitesti      |          |          |
  |Tehnice      |          |          |             |          |          |
  |Pitesti      |          |          |             |          |          |
________________________________________________________________________________
 2|Statiunea de |Caracal   |Olt       |Statiunea de |Caracal   |Olt       | 2695
  |Cercetari    |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Agricole     |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Caracal      |          |          |Agricola     |          |          |
  |             |          |          |Caracal      |          |          |
________________________________________________________________________________
 3|Statiunea de |Valul lui |Constanta |Statiunea de |Valul lui |Constanta | 1778
  |Cercetari    |Traian    |          |Cercetare-   |Traian    |          |
  |pentru       |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Culturi      |          |          |Agricola-    |          |          |
  |Irigate      |          |          |Valul lui    |          |          |
  |Dobrogea     |          |          |Traian       |          |          |
________________________________________________________________________________
 4|Statiunea de |Livada    |Satu Mare |Statiunea de |Livada    |Satu Mare | 1828
  |Cercetari    |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Agricole     |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Livada       |          |          |Agricola     |          |          |
  |             |          |          |Livada       |          |          |
________________________________________________________________________________
 5|Statiunea de |Lovrin    |Timis     |Statiunea de |Lovrin    |Timis     | 2496
  |Cercetari    |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Agricole     |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Lovrin       |          |          |Agricola     |          |          |
  |             |          |          |Lovrin       |          |          |
________________________________________________________________________________
 6|Statiunea de |Podu-     |Iasi      |Statiunea de |Podu-     |Iasi      | 2137
  |Cercetari    |Iloaiei   |          |Cercetare-   |Iloaiei   |          |
  |Agricole     |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Podu Iloaiei |          |          |Agricola     |          |          |
  |             |          |          |Podu Iloaiei |          |          |
________________________________________________________________________________
 7|Statiunea de |Simnicu de|Dolj      |Statiunea de |Simnicu de|Dolj      | 2511
  |Cercetari    |Jos       |          |Cercetare-   |Jos       |          |
  |Agricole     |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Simnic       |          |          |Agricola     |          |          |
  |             |          |          |Simnic       |          |          |
________________________________________________________________________________
 8|Statiunea de |Turda     |Cluj      |Statiunea de |Turda     |Cluj      | 1933
  |Cercetari    |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Agricole     |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Turda        |          |          |Agricola     |          |          |
  |             |          |          |Turda        |          |          |
________________________________________________________________________________
 9|Statiunea de |Suceava   |Suceava   |Statiunea de |Suceava   |Suceava   | 1407
  |Cercetari    |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Agricole     |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Suceava      |          |          |Agricola     |          |          |
  |             |          |          |Suceava      |          |          |
________________________________________________________________________________
10|Statiunea de |Oradea    |Bihor     |Statiunea de |Oradea    |Bihor     |  982
  |Cercetari    |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Agrozooteh-  |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |nice Oradea  |          |          |Agricola     |          |          |
  |             |          |          |Oradea       |          |          |
________________________________________________________________________________
11|Statiunea de |Secuieni  |Neamt     |Statiunea de |Secuieni  |Neamt     | 1672
  |Cercetari    |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Agrozooteh-  |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |nice         |          |          |Agricola     |          |          |
  |Secuieni     |          |          |Secuieni     |          |          |
________________________________________________________________________________
12|Statiunea de |Draganesti|Teleorman |Statiunea de |Draganesti|Teleorman | 2917
  |Cercetari    |Vlasca    |          |Cercetare-   |Vlasca    |          |
  |Agricole     |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Teleorman    |          |          |Agricola     |          |          |
  |             |          |          |Teleorman    |          |          |
________________________________________________________________________________
13|Statiunea de |Fundulea  |Calarasi  |Statiunea de |Fundulea  |Calarasi  |  406
  |Cercetari    |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |pentru Plante|          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Medicinale si|          |          |pentru Plante|          |          |
  |Aromatice    |          |          |Medicinale si|          |          |
  |Fundulea     |          |          |Aromatice    |          |          |
  |             |          |          |Fundulea     |          |          |
________________________________________________________________________________
14|Statiunea de |Perisoru  |Calarasi  |Statiunea de |Perisoru  |Calarasi  | 2315
  |Cercetari    |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |pentru       |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Culturi      |          |          |Agricola     |          |          |
  |Irigate      |          |          |Marculesti   |          |          |
  |Marculesti   |          |          |             |          |          |
________________________________________________________________________________
15|Statiunea    |Braila    |Braila    |Statiunea de |Braila    |Braila    | 3011
  |Centrala de  |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Cercetari    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |pentru       |          |          |Agricola     |          |          |
  |Ameliorarea  |          |          |Braila       |          |          |
  |Solurilor    |          |          |             |          |          |
  |Saraturate   |          |          |             |          |          |
  |Braila       |          |          |             |          |          |
________________________________________________________________________________
16|Statiunea    |Dabuleni  |Dolj      |Statiunea de |Dabuleni  |Dolj      | 2170
  |Centrala de  |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Cercetari    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |pentru       |          |          |pentru       |          |          |
  |cultura      |          |          |Cultura      |          |          |
  |Plantelor pe |          |          |Plantelor pe |          |          |
  |Nisipuri     |          |          |Nisipuri     |          |          |
  |Dabuleni     |          |          |Dabuleni     |          |          |
________________________________________________________________________________
17|Centrul de   |Cluj-     |Cluj-     |Laboratorul  |Cluj-     |Cluj-     |  -
  |Cercetare si |Napoca    |Napoca    |Central      |Napoca    |Napoca    |
  |Proiectare   |          |          |pentru       |          |          |
  |"Bios" Cluj- |          |          |Bio-         |          |          |
  |Napoca       |          |          |stimulatori  |          |          |
  |             |          |          |Cluj-Napoca  |          |          |
________________________________________________________________________________
18|Statiunea de |Miercurea-|Harghita  |Statiunea de |Miercurea-|Harghita  |  108
  |Cercetare si |Ciuc      |          |Cercetare-   |Ciuc      |          |
  |Productie a  |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Cartofului   |          |          |pentru Cartof|          |          |
  |Miercurea-   |          |          |Miercurea-   |          |          |
  |Ciuc         |          |          |Ciuc         |          |          |
________________________________________________________________________________
19|Statiunea de |Marsani   |Dolj      |Statiunea de |Marsani   |Dolj      | 1220
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie a  |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Cartofului   |          |          |pentru Cartof|          |          |
  |Marsani      |          |          |Marsani      |          |          |
________________________________________________________________________________
20|Statiunea de |Targu     |Covasna   |Statiunea de |Targu     |Covasna   |  607
  |Cercetare si |Secuiesc  |          |Cercetare-   |Secuiesc  |          |
  |Productie a  |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Cartofului   |          |          |pentru Cartof|          |          |
  |Tg. Secuiesc |          |          |Tg. Secuiesc |          |          |
________________________________________________________________________________
21|Statiunea de |Roman     |Neamt     |Statiunea de |Roman     |Neamt     |  116
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |pentru       |          |          |pentru Sfecla|          |          |
  |Industriali- |          |          |de Zahar     |          |          |
  |zarea Sfeclei|          |          |Roman        |          |          |
  |de Zahar si a|          |          |             |          |          |
  |Substantelor |          |          |             |          |          |
  |Dulci Roman  |          |          |             |          |          |
________________________________________________________________________________
22|Statiunea de |Timisoara |Timis     |Statiunea de |Timisoara |Timis     |  812
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |pentru       |          |          |pentru       |          |          |
  |Cultura      |          |          |Pajisti      |          |          |
  |Pajistilor   |          |          |Timisoara    |          |          |
  |Timisoara    |          |          |             |          |          |
________________________________________________________________________________
23|Statiunea de |Vaslui    |Vaslui    |Statiunea de |Vaslui    |Vaslui    |  900
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |pentru       |          |          |pentru       |          |          |
  |Cultura      |          |          |Pajisti      |          |          |
  |Pajistilor   |          |          |Vaslui       |          |          |
  |Vaslui       |          |          |             |          |          |
________________________________________________________________________________
24|Statiunea de |Jucu      |Cluj      |Statiunea de |Jucu      |Cluj      | 1390
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |pentru       |          |          |pentru       |          |          |
  |Cultura      |          |          |Pajisti Jucu |          |          |
  |Pajistilor   |          |          |             |          |          |
  |Jucu         |          |          |             |          |          |
________________________________________________________________________________
25|Statiunea de |Bacau     |Bacau     |Statiunea de |Bacau     |Bacau     |   98
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Legumicola   |          |          |pentru       |          |          |
  |Bacau        |          |          |Legumicultura|          |          |
  |             |          |          |Bacau        |          |          |
________________________________________________________________________________
26|Statiunea de |Buzau     |Buzau     |Statiunea de |Buzau     |Buzau     |  422
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Legumicola   |          |          |pentru       |          |          |
  |Buzau        |          |          |Legumicultura|          |          |
  |             |          |          |Buzau        |          |          |
________________________________________________________________________________
27|Statiunea de |Iernut    |Mures     |Statiunea de |Iernut    |Mures     |  106
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Legumicola   |          |          |pentru       |          |          |
  |Iernut       |          |          |Legumicultura|          |          |
  |             |          |          |Iernut       |          |          |
________________________________________________________________________________
28|Statiunea de |Isalnita  |Dolj      |Statiunea de |Isalnita  |Dolj      |  565
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Legumicola   |          |          |pentru       |          |          |
  |Isalnita     |          |          |Legumicultura|          |          |
  |             |          |          |Isalnita     |          |          |
________________________________________________________________________________
29|Statiunea de |Arad      |Arad      |Statiunea de |Arad      |Arad      |  610
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |pentru       |          |          |pentru       |          |          |
  |Industri-    |          |          |Legumicultura|          |          |
  |alizarea     |          |          |Arad         |          |          |
  |Sfeclei de   |          |          |             |          |          |
  |Zahar si a   |          |          |             |          |          |
  |substantelor |          |          |             |          |          |
  |Dulci Arad   |          |          |             |          |          |
________________________________________________________________________________
30|Statiunea de |Bucuresti |    -     |Statiunea de |Bucuresti |    -     |  442
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Pomicola     |          |          |pentru       |          |          |
  |Baneasa      |          |          |Pomicultura  |          |          |
  |             |          |          |Baneasa      |          |          |
________________________________________________________________________________
31|Statiunea de |Bistrita  |Bistrita- |Statiunea de |Bistrita  |Bistrita- |  296
  |Cercetare si |          |Nasaud    |Cercetare-   |          |Nasaud    |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Pomicola     |          |          |pentru       |          |          |
  |Bistrita     |          |          |Pomicultura  |          |          |
  |             |          |          |Bistrita     |          |          |
________________________________________________________________________________
32|Statiunea de |Cluj      |Cluj      |Statiunea de |Cluj      |Cluj      |  366
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Pomicola Cluj|          |          |pentru       |          |          |
  |             |          |          |Pomicultura  |          |          |
  |             |          |          |Cluj         |          |          |
________________________________________________________________________________
33|Statiunea de |Falticeni |Suceava   |Statiunea de |Falticeni |Suceava   |  504
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Pomicola     |          |          |pentru       |          |          |
  |Falticeni    |          |          |Pomicultura  |          |          |
  |             |          |          |Falticeni    |          |          |
________________________________________________________________________________
34|Statiunea de |Geoagiu   |Hunedoara |Statiunea de |Geoagiu   |Hunedoara |  285
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Pomicola     |          |          |pentru       |          |          |
  |Geoagiu      |          |          |Pomicultura  |          |          |
  |             |          |          |Geoagiu      |          |          |
________________________________________________________________________________
35|Statiunea de |Tg. Jiu   |Gorj      |Statiunea de |Tg. Jiu   |Gorj      |  897
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Pomicola     |          |          |Horticola    |          |          |
  |Tg. Jiu      |          |          |Tg. Jiu      |          |          |
________________________________________________________________________________
36|Statiunea de |Rm. Valcea|Valcea    |Statiunea de |Rm. Valcea|Valcea    |  424
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Pomicola     |          |          |pentru       |          |          |
  |Valcea       |          |          |Pomicultura  |          |          |
  |             |          |          |Valcea       |          |          |
________________________________________________________________________________
37|Statiunea de |Voinesti  |Dambovita |Statiunea de |Voinesti  |Dambovita |  114
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Pomicola     |          |          |pentru       |          |          |
  |Voinesti     |          |          |Pomicultura  |          |          |
  |             |          |          |Voinesti     |          |          |
________________________________________________________________________________
38|Statiunea de |Oradea    |Bihor     |Statiunea de |Oradea    |Bihor     |  414
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Pomicola     |          |          |pentru       |          |          |
  |Bihor        |          |          |Pomicultura  |          |          |
  |             |          |          |Bihor        |          |          |
________________________________________________________________________________
39|Statiunea de |Constanta |Constanta |Statiunea de |Constanta |Constanta |  710
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Pomicola     |          |          |pentru       |          |          |
  |Constanta    |          |          |Pomicultura  |          |          |
  |             |          |          |Constanta    |          |          |
________________________________________________________________________________
40|Statiunea de |Iasi      |Iasi      |Statiunea de |Iasi      |Iasi      |  978
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Pomicola Iasi|          |          |pentru       |          |          |
  |             |          |          |Pomicultura  |          |          |
________________________________________________________________________________
41|Statiunea de |Blaj      |Alba      |Statiunea de |Blaj      |Alba      |  895
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Vitivinicola |          |          |pentru       |          |          |
  |Blaj         |          |          |Viticultura  |          |          |
  |             |          |          |si           |          |          |
  |             |          |          |Vinificatie  |          |          |
  |             |          |          |Blaj         |          |          |
________________________________________________________________________________
42|Statiunea de |Dragasani |Valcea    |Statiunea de |Dragasani |Valcea    |  308
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Vitivinicola |          |          |pentru       |          |          |
  |Dragasani    |          |          |Viticultura  |          |          |
  |             |          |          |si           |          |          |
  |             |          |          |Vinificatie  |          |          |
  |             |          |          |Dragasani    |          |          |
________________________________________________________________________________
43|Statiunea de |Iasi      |Iasi      |Statiunea de |Iasi      |Iasi      |  410
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Vitivinicola |          |          |pentru       |          |          |
  |Iasi         |          |          |Viticultura  |          |          |
  |             |          |          |si           |          |          |
  |             |          |          |Vinificatie  |          |          |
  |             |          |          |Iasi         |          |          |
________________________________________________________________________________
44|Statiunea de |Gheoroc   |Arad      |Statiunea de |Gheoroc   |Arad      |  435
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Vitivinicola |          |          |pentru       |          |          |
  |Minis        |          |          |Viticultura  |          |          |
  |             |          |          |si           |          |          |
  |             |          |          |Vinificatie  |          |          |
  |             |          |          |Minis        |          |          |
________________________________________________________________________________
45|Statiunea de |Murfatlar |Constanta |Statiunea de |Murfatlar |Constanta |  688
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Vitivinicola |          |          |pentru       |          |          |
  |Murfatlar    |          |          |Viticultura  |          |          |
  |             |          |          |si           |          |          |
  |             |          |          |Vinificatie  |          |          |
  |             |          |          |Murfatlar    |          |          |
________________________________________________________________________________
46|Statiunea de |Odobesti  |Vrancea   |Statiunea de |Odobesti  |Vrancea   |  453
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Vitivinicola |          |          |pentru       |          |          |
  |Odobesti     |          |          |Viticultura  |          |          |
  |             |          |          |si           |          |          |
  |             |          |          |Vinificatie  |          |          |
  |             |          |          |Odobesti     |          |          |
________________________________________________________________________________
47|Statiunea de |Stefanesti|Arges     |Statiunea de |Stefanesti|Arges     | 1961
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Vitivinicola |          |          |pentru       |          |          |
  |Stefanesti   |          |          |Viticultura  |          |          |
  |             |          |          |si           |          |          |
  |             |          |          |Vinificatie  |          |          |
  |             |          |          |Stefanesti   |          |          |
________________________________________________________________________________
48|Statiunea de |Pietroase-|Buzau     |Statiunea de |Pietroase-|Buzau     |  512
  |Cercetare si |le        |          |Cercetare-   |le        |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Vitivinicola |          |          |pentru       |          |          |
  |Pietroasele  |          |          |Viticultura  |          |          |
  |             |          |          |si           |          |          |
  |             |          |          |Vinificatie  |          |          |
  |             |          |          |Pietroasele  |          |          |
________________________________________________________________________________
49|Statiunea de |Tg. Bujor |Galati    |Statiunea de |Tg. Bujor |Galati    |  749
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Vitivinicola |          |          |pentru       |          |          |
  |Bujoru       |          |          |Viticultura  |          |          |
  |             |          |          |si           |          |          |
  |             |          |          |Vinificatie  |          |          |
  |             |          |          |Bujoru       |          |          |
________________________________________________________________________________
50|Statiunea de |Arad      |Arad      |Statiunea de |Arad      |Arad      | 1700
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |pentru       |          |          |pentru       |          |          |
  |Cresterea    |          |          |Bovine Arad  |          |          |
  |Bovinelor    |          |          |             |          |          |
  |Mures-Arad   |          |          |             |          |          |
________________________________________________________________________________
51|Statiunea de |Dancu     |Iasi      |Statiunea de |Dancu     |Iasi      |  634
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |pentru       |          |          |pentru Bovine|          |          |
  |Cresterea    |          |          |Dancu        |          |          |
  |Bovinelor    |          |          |             |          |          |
  |Dancu        |          |          |             |          |          |
________________________________________________________________________________
52|Statiunea de |Sighetu-  |Maramures |Statiunea de |Sighetu-  |Maramures |  760
  |Cercetare si |Marmatiei |          |Cercetare-   |Marmatiei |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |pentru       |          |          |pentru       |          |          |
  |Cresterea    |          |          |Bovine       |          |          |
  |Bovinelor    |          |          |Sighet       |          |          |
  |Sighet       |          |          |             |          |          |
________________________________________________________________________________
53|Statiunea de |Tg. Mures |Mures     |Statiunea de |Tg. Mures |Mures     |  595
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |pentru       |          |          |pentru       |          |          |
  |Cresterea    |          |          |Bovine       |          |          |
  |Bovinelor    |          |          |Tg. Mures    |          |          |
  |Tg. Mures    |          |          |             |          |          |
________________________________________________________________________________
54|Statiunea de |Secuieni  |Bacau     |Statiunea de |Secuieni  |Bacau     |  612
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |pentru       |          |          |pentru Ovine |          |          |
  |Cresterea    |          |          |si Caprine   |          |          |
  |Ovinelor si  |          |          |Secuieni     |          |          |
  |Caprinelor   |          |          |             |          |          |
  |Secuieni     |          |          |             |          |          |
________________________________________________________________________________
55|Statiunea de |Reghin    |Mures     |Statiunea de |Reghin    |Mures     |  237
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |pentru       |          |          |pentru Ovine |          |          |
  |Cresterea    |          |          |si Caprine   |          |          |
  |Ovinelor si  |          |          |Reghin       |          |          |
  |Caprinelor   |          |          |             |          |          |
  |Reghin       |          |          |             |          |          |
________________________________________________________________________________
56|Statiunea de |Popauti   |Botosani  |Statiunea de |Popauti   |Botosani  | 1317
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |pentru       |          |          |pentru Ovine |          |          |
  |Cresterea    |          |          |Popauti      |          |          |
  |Ovinelor     |          |          |             |          |          |
  |Popauti      |          |          |             |          |          |
________________________________________________________________________________
57|Statiunea de |Caransebes|Caras-    |Statiunea de |Caransebes|Caras-    |  492
  |Cercetare si |          |Severin   |Cercetare-   |          |Severin   |
  |Productie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |pentru       |          |          |pentru Ovine |          |          |
  |Cresterea    |          |          |Caransebes   |          |          |
  |Ovinelor     |          |          |             |          |          |
  |Caransebes   |          |          |             |          |          |
________________________________________________________________________________
58|Statiunea    |Perieni   |Vaslui    |Statiunea de |Perieni   |Vaslui    |  819
  |Centrala de  |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Cercetari    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |pentru       |          |          |pentru       |          |          |
  |combaterea   |          |          |Combaterea   |          |          |
  |Eroziunii    |          |          |Eroziunii    |          |          |
  |Solului      |          |          |Solului      |          |          |
  |Perieni      |          |          |Perieni      |          |          |
________________________________________________________________________________
59|Institutul de|Baneasa   |Giurgiu   |Statiunea de |Baneasa   |Giurgiu   | 3000
  |Cercetare si |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |Inginerie    |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Tehnologica  |          |          |pentru       |          |          |
  |pentru       |          |          |Irigatii si  |          |          |
  |Irigatii si  |          |          |Drenaje      |          |          |
  |Drenaje      |          |          |Baneasa-     |          |          |
  |Baneasa-     |          |          |Giurgiu      |          |          |
  |Giurgiu      |          |          |             |          |          |
________________________________________________________________________________
60|Statiunea de |Nucet     |Dambovita |Statiunea de |Nucet     |Dambovita |  168
  |Cercetare    |          |          |Cercetare-   |          |          |
  |pentru       |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Piscicultura |          |          |pentru       |          |          |
  |Nucet        |          |          |Piscicultura |          |          |
  |             |          |          |Nucet        |          |          |
________________________________________________________________________________
 
 
 
    ANEXA 3
 
                             STATIUNI DE DEZVOLTARE
                      SI SUPRAFETELE AFLATE IN ADMINISTRARE
________________________________________________________________________________
Nr|Denumirea    |         Sediul      |Denumirea    |        Sediul       |Supr.
c |unitatii     |                     |unitatii     |                     |tere-
r |care se      |                     |care se      |                     |nuri
t |desfiinteaza |                     |infiinteaza  |                     |afla-
  |             |                     |             |                     |te in
  |             |                     |             |                     |adm.
  |             |                     |             |                     |-ha-
________________________________________________________________________________
  |             |Localitate| Judetul  |             |Localitate| Judetul  |
________________________________________________________________________________
 0|       1     |    2     |     3    |     4       |     5    |   6      |  7
________________________________________________________________________________
 1|Ferma de     |Stoenesti |Prahova   |Statiuna de  |Stoenesti |Prahova   |  683
  |Cercetare si |          |          |Dezvoltare   |          |          |
  |Productie    |          |          |Agricola     |          |          |
  |Agricola     |          |          |Stoenesti    |          |          |
  |Stoenesti    |          |          |             |          |          |
________________________________________________________________________________
 2|Statiunea de |Buzau     |Buzau     |Statiunea de |Buzau     |Buzau     |  605
  |Cercetare si |          |          |Dezvoltare   |          |          |    
  |Productie    |          |          |Pomicola     |          |          |    
  |Pomicola     |          |          |Buzau        |          |          |    
  |Buzau        |          |          |             |          |          |    
________________________________________________________________________________
 3|Statiunea de |Viile Satu|Satu Mare |Statiunea de |Viile Satu|Satu Mare |  443
  |Cercetare si |Mare      |          |Dezvoltare   |Mare      |          |    
  |Productie    |          |          |Pomicola Satu|          |          |    
  |Pomicola Satu|          |          |Mare         |          |          |    
  |Mare         |          |          |             |          |          |    
________________________________________________________________________________
 4|Statiunea de |Strejesti |Olt       |Statiunea de |Strejesti |Olt       |  821
  |Cercetare si |          |          |Dezvoltare   |          |          |    
  |Productie    |          |          |Pomicola     |          |          |    
  |Pomicola     |          |          |Strejesti    |          |          |    
  |Strejesti    |          |          |             |          |          |    
________________________________________________________________________________
 5|Statiunea de |Caransebes|Caras-    |Statiunea de |Caransebes|Caras-    |  492
  |Cercetare si |          |Severin   |Dezvoltare   |          |Severin   |    
  |Productie    |          |          |Pomicola     |          |          |    
  |Pomicola     |          |          |Caransebes   |          |          |    
  |Caransebes   |          |          |             |          |          |    
________________________________________________________________________________
 6|Statiunea de |Carcea    |Dolj      |Statiunea de |Carcea    |Dolj      |  719
  |Cercetare si |          |          |Dezvoltare   |          |          |    
  |Productie    |          |          |Pomicola     |          |          |    
  |Pomicola     |          |          |Dolj         |          |          |    
  |Dolj         |          |          |             |          |          |    
________________________________________________________________________________
 7|Statiunea de |Focsani   |Vrancea   |Statiunea de |Focsani   |Vrancea   |  575
  |Cercetare si |          |          |Dezvoltare   |          |          |    
  |Productie    |          |          |Pomicola     |          |          |    
  |Pomicola     |          |          |Vrancea      |          |          |    
  |Vrancea      |          |          |             |          |          |    
________________________________________________________________________________
 8|Statiunea de |Zalau     |Salaj     |Statiunea de |Zalau     |Salaj     |  121
  |Cercetare si |          |          |Dezvoltare   |          |          |    
  |Productie    |          |          |Pomicola     |          |          |    
  |Pomicola     |          |          |Zalau        |          |          |    
  |Zalau        |          |          |             |          |          |    
________________________________________________________________________________
 9|Statiunea de |Drobeta-  |Mehedinti |Statiunea de |Drobeta-  |Mehedinti |  555
  |Cercetare si |Tr.Severin|          |Dezvoltare   |Tr.Severin|          |    
  |Productie    |          |          |Pomicola     |          |          |    
  |Pomicola     |          |          |Mehedinti    |          |          |    
  |Mehedinti    |          |          |             |          |          |    
________________________________________________________________________________
10|Statiunea de |Greaca    |Giurgiu   |Statiunea de |Greaca    |Giurgiu   |  400
  |Cercetare si |          |          |Dezvoltare   |          |          |    
  |Productie    |          |          |pentru       |          |          |    
  |Vitivinicola |          |          |Viticultura  |          |          |    
  |Greaca       |          |          |si Vinifica- |          |          |    
  |             |          |          |tie Greaca   |          |          |    
________________________________________________________________________________
11|Statiunea de |Dulbanu   |Buzau     |Statiunea de |Dulbanu   |Buzau     |  462
  |Cercetare si |          |          |Dezvoltare   |          |          |    
  |Productie    |          |          |pentru       |          |          |     
  |pentru       |          |          |Bovine       |          |          |    
  |Cresterea    |          |          |Dulbanu      |          |          |    
  |Bovinelor    |          |          |             |          |          |    
  |Dulbanu      |          |          |             |          |          |    
________________________________________________________________________________
12|Statiunea de |Sercaia   |Brasov    |Statiunea de |Sercaia   |Brasov    |  542
  |Cercetare si |          |          |Dezvoltare   |          |          |    
  |Productie    |          |          |pentru       |          |          |    
  |pentru       |          |          |Cresterea    |          |          |    
  |Cresterea    |          |          |Bubalinelor  |          |          |    
  |Bubalinelor  |          |          |Sercaia      |          |          |    
  |Sercaia      |          |          |             |          |          |    
________________________________________________________________________________
13|Statiunea de |Rusetu    |Buzau     |Statiunea de |Rusetu    |Buzau     | 2000
  |Cercetare si |          |          |Dezvoltare   |          |          |    
  |Productie    |          |          |pentru       |          |          |    
  |pentru       |          |          |Ovine Rusetu |          |          |    
  |Cresterea    |          |          |             |          |          |    
  |Ovinelor     |          |          |             |          |          |    
  |Rusetu       |          |          |             |          |          |    
________________________________________________________________________________
14|Statiunea de |Bilciu-   |Dambovita |Statiunea de |Bilciu-   |Dambovita |  725
  |Cercetare si |resti     |          |Dezvoltare   |resti     |          |    
  |Productie    |          |          |pentru       |          |          |    
  |pentru       |          |          |Cresterea si |          |          |    
  |Cresterea    |          |          |Ameliorarea  |          |          |    
  |Ovinelor     |          |          |Ovinelor     |          |          |    
  |Bilciuresti  |          |          |Bilciuresti  |          |          |    
________________________________________________________________________________
15|Statiunea de |Tulcea    |Tulcea    |Statiunea de |Tulcea    |Tulcea    |  765
  |Cercetare si |          |          |Dezvoltare   |          |          |    
  |Productie a  |          |          |pentru       |          |          |    
  |Cartofului   |          |          |Cultura      |          |          |    
  |Tulcea       |          |          |Cartofului   |          |          |    
  |             |          |          |Tulcea       |          |          |    
________________________________________________________________________________
 
 
 
 
    ANEXA 4
 
                      UNITATI DE CERCETARE SI PRODUCTIE
            CARE SE DESFIINTEAZA SI FUZIONEAZA CU ALTE UNITATI C-D
                     SI SUPRAFETELE AFLATE IN ADMINISTRARE
________________________________________________________________________________
Nr|Denumirea    |         Sediul      |Denumirea    |        Sediul       |Supr.
c |unitatii     |                     |unitatii     |                     |tere-
r |care se      |                     |care se      |                     |nuri
t |desfiinteaza |                     |infiinteaza  |                     |afla-
  |             |                     |             |                     |te in
  |             |                     |             |                     |adm.
  |             |                     |             |                     |-ha-
________________________________________________________________________________
  |             |Localitate| Judetul  |             |Localitate| Judetul  |
________________________________________________________________________________
 0|       1     |    2     |     3    |     4       |     5    |   6      |  7
________________________________________________________________________________
 1|Institutul de|Fundulea  |Calarasi  |Fuzioneaza cu|Brasov    |Brasov    |  - 
  |Cercetare si |          |          |Institutul de|          |          |    
  |Productie pt.|          |          |Cercetare-   |          |          |    
  |Industriali- |          |          |Dezvoltare   |          |          |    
  |zarea Sfectei|          |          |pentru Cartof|          |          |    
  |de Zahar si a|          |          |si Sfecla de |          |          |    
  |Substantelor |          |          |Zahar Brasov |          |          |    
  |Dulci        |          |          |             |          |          |    
________________________________________________________________________________
 2|Statiunea de |Pitesti   |Arges     |Fuzioneaza cu|Pitesti   |Arges     |  490
  |Cercetare si |          |          |Statiunea de |          |          |    
  |Productie    |          |          |Cercetare-   |          |          |    
  |pentru       |          |          |Dezvoltare   |          |          |    
  |Cultura      |          |          |Agricola     |          |          |    
  |Pajistilor   |          |          |Pitesti      |          |          |    
  |Pitesti      |          |          |             |          |          |    
________________________________________________________________________________
 3|Statiunea de |Brasov    |Brasov    |Fuzioneaza cu|Brasov    |Brasov    |  108
  |Cercetare si |          |          |Institutul de|          |          |    
  |Productie pt.|          |          |Cercetare-   |          |          |    
  |Industriali- |          |          |Dezvoltare   |          |          |    
  |zarea Sfeclei|          |          |pentru Cartof|          |          |    
  |de Zahar si a|          |          |si Sfecla de |          |          |    
  |Substantelor |          |          |Zahar Brasov |          |          |    
  |Dulci        |          |          |             |          |          |    
  |Brasov       |          |          |             |          |          |    
________________________________________________________________________________
 4|Statiunea de |Tg. Jiu   |Gorj      |Fuzioneaza cu|Tg. Jiu   |Gorj      |  383
  |Cercetare si |          |          |Statiunea de |          |          |    
  |Productie  a |          |          |Cercetare-   |          |          |    
  |Cartofului   |          |          |Dezvoltare   |          |          |    
  |Tg. Jiu      |          |          |Horticola    |          |          |    
  |             |          |          |Tg. Jiu      |          |          |    
________________________________________________________________________________
 5|Statiunea de |Giurgiu   |Giurgiu   |Fuzioneaza cu|Baneasa   |Giurgiu   |  329
  |Cercetare    |          |          |Statiunea de |          |          |    
  |pentru Indus-|          |          |Cercetare-   |          |          |    
  |trializarea  |          |          |Dezvoltare   |          |          |    
  |Sfeclei de   |          |          |pentru Iriga-|          |          |    
  |Zahar si a   |          |          |tii si Drenaj|          |          |    
  |Substantelor |          |          |Baneasa-     |          |          |    
  |Dulci        |          |          |Giurgiu      |          |          |    
  |Giurgiu      |          |          |             |          |          |    
________________________________________________________________________________
 6|Statiunea de |Tg.Mures  |Mures     |Fuzioneaza cu|Reghin    |Mures     |  141
  |Cercetare si |          |          |Statiunea de |          |          |    
  |Productie    |          |          |Cercetare-   |          |          |    
  |Pomicola     |          |          |Dezvoltare pt|          |          |    
  |Mures        |          |          |Cresterea si |          |          |    
  |             |          |          |Ameliorarea  |          |          |    
  |             |          |          |Ovinelor     |          |          |    
  |             |          |          |Reghin       |          |          |    
________________________________________________________________________________
 7|Statiunea de |Margineni |Neamt     |Fuzioneaza cu|Secuieni  |Neamt     |  466
  |Cercetare si |          |          |Statiunea de |          |          |    
  |Productie    |          |          |Cercetare-   |          |          |    
  |pentru       |          |          |Dezvoltare   |          |          |    
  |Cresterea    |          |          |Agricola     |          |          |    
  |Bovinelor    |          |          |Secuieni-    |          |          |    
  |Margineni    |          |          |Neamt        |          |          |    
________________________________________________________________________________
 8|Institutul de|Fundulea  |Calarasi  |Fuzioneaza cu|Fundulea  |Calarasi  |  248
  |Cercetare si |          |          |Institutul de|          |          |    
  |Productie    |          |          |Cercetare-   |          |          |    
  |pentru Indus-|          |          |Dezvoltare   |          |          |    
  |trializarea  |          |          |Agricola     |          |          |    
  |Sfeclei de   |          |          |Fundulea     |          |          |    
  |Zahar si a   |          |          |             |          |          |    
  |Substantelor |          |          |             |          |          |    
  |Dulci        |          |          |             |          |          |    
  |(Baza        |          |          |             |          |          |    
  |Fundulea)    |          |          |             |          |          |    
________________________________________________________________________________
 
 
 
    ANEXA 5
 
                           STATIUNII SI FERME DIDACTICE
            ALE UNIVERSITATILOR DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA
                       SI SUPRAFETELE AFLATE IN ADMINISTRARE   
 
________________________________________________________________________________
Nr|Denumirea    |         Sediul      |Denumirea    |        Sediul       |Supr.
c |unitatii de  |                     |unitatii     |                     |-ha-
r |invatamant   |                     |care se      |                     |    
t |care se      |                     |infiinteaza  |                     |    
  |desfiinteaza |                     |             |                     |    
________________________________________________________________________________
  |             |Localitate| Judetul  |             |Localitate| Judetul  |
________________________________________________________________________________
 0|       1     |    2     |     3    |     4       |     5    |   6      |  7
________________________________________________________________________________
 1|Universitatea|Bucuresti |Bucuresti |1.1.Ferma    |Belciuga- |Calarasi  | 1563
  |de Stiinte   |          |          |Belciugatele |tele      |          |  576
  |Agronomice si|          |          |1.2.Ferma    |Moara Dom-|Ilfov     |    
  |Medicina     |          |          |Moara Dom-   |neasca    |          |    
  |Veterinara   |          |          |neasca       |          |               
  |             |          |          |1.3.Ferma    |Baneasa   |Bucuresti 226,61
  |             |          |          |Baneasa      |          |               
________________________________________________________________________________
 2|Universitatea|Cluj-     |Cluj-     |2.1.Statiunea|Cluj-     |Cluj-     858,58
  |de Stiinte   |Napoca    |Napoca    |Didactica    |Napoca    |Napoca         
  |Agronomice si|          |          |Experimentala|          |          |    
  |Medicina     |          |          |Manastur     |          |          |    
  |Veterinara   |          |          |             |          |          |    
________________________________________________________________________________
 3|Universitatea|Craiova   |Dolj      |3.1.Statiunea|Craiova   |Dolj      | 1124
  |din Craiova  |          |          |Didactica    |          |          |    
  |             |          |          |"Banu        |          |          |    
  |             |          |          |Maracine"    |          |          |    
________________________________________________________________________________
 4|Universitatea|Iasi      |Iasi      |4.1.Statiune |Iasi      |Iasi      |  411
  |de Stiinte   |          |          |Didactica    |          |          |    
  |Agronomice si|          |          |             |          |          |    
  |Medicina     |          |          |             |          |          |    
  |Veterinara   |          |          |             |          |          |    
  |"Ion Ionescu |          |          |             |          |          |    
  |de la Brad   |          |          |             |          |          |    
________________________________________________________________________________
 5|Universitatea|Timisoara |Timis     |5.1.Statiune |Timisoara |Timis    1633,77
  |de Stiinte   |          |          |Didactica    |          |               
  |Agronomice si|          |          |Experimentala|          |          |    
  |Medicina     |          |          |             |          |          |    
  |Veterinara a |          |          |             |          |          |    
  |Banatului    |          |          |             |          |          |    
________________________________________________________________________________
 
 
 
    ANEXA 6
 
                           SOCIETATI COMERCIALE
             CARE SE REORGANIZEAZA IN UNITATI DE CERCETARE-DEZVOLTARE
                      SI SUPRAFETELE AFLATE IN ADMINISTRARE
________________________________________________________________________________
Nr|Denumirea    |         Sediul      |Denumirea    |        Sediul       |Supr.
c |unitatii     |                     |unitatii     |                     |-ha-
r |care se      |                     |care se      |                     |    
t |desfiinteaza |                     |infiinteaza  |                     |    
________________________________________________________________________________
  |             |Localitate| Judetul  |             |Localitate| Judetul  |
________________________________________________________________________________
 0|       1     |    2     |     3    |     4       |     5    |   6      |  7
________________________________________________________________________________
 1|SC Romsuin-  |Peris     |Ilfov     |Institutul de|Peris     |Ilfov     |  289
  |test Peris SA|          |          |Cercetare-   |          |          |    
  |             |          |          |Dezvoltare   |          |          |    
  |             |          |          |pentru       |          |          |    
  |             |          |          |Ameliorarea  |          |          |    
  |             |          |          |Cresterea    |          |          |    
  |             |          |          |Suinelor,    |          |          |    
  |             |          |          |Peris        |          |          |    
________________________________________________________________________________
 2|SC Institutul|Balotesti |Ilfov     |Institutul de|Balotesti |Ilfov     |   88
  |de Cercetare |          |          |Cercetare-   |          |          |    
  |si Productie |          |          |Dezvoltare   |          |          |    
  |pentru Pasari|          |          |pentru       |          |          |    
  |si Animale   |          |          |Ameliorarea  |          |          |    
  |Mici SA      |          |          |si Cresterea |          |          |    
  |Balotesti    |          |          |Pasarilor,   |          |          |    
  |             |          |          |Balotesti    |          |          |    
________________________________________________________________________________
 3|SC Statiunea |Tg. Mures |Mures     |Statiunea de |Tg. Mures |Mures     |10,34
  |de Cercetare |          |          |Cercetare-   |          |          |    
  |si Productie |          |          |Dezvoltare   |          |          |    
  |pentru       |          |          |pentru       |          |          |    
  |Animale de   |          |          |Cresterea    |          |          |    
  |Blana SA,    |          |          |Animalelor de|          |          |    
  |Tg. Mures    |          |          |Blana, Tg.   |          |          |    
  |             |          |          |Mures        |          |          |    
________________________________________________________________________________
 4|SC Sericarom |Bucuresti |Bucuresti |Statiunea de |Bucuresti |Bucuresti | 53,8
  |SA           |          |          |Cercetari    |          |          |    
  |             |          |          |Sericicole,  |          |          |    
  |             |          |          |Baneasa      |          |          |    
  |             |          |          |-Bucuresti-  |          |          |    
________________________________________________________________________________
 5|Societatea   |Cristian  |Sibiu     |Institutul de|Cristian  |Sibiu     | 1476
  |Comerciala de|          |          |Cercetare-   |          |          |    
  |Cercetare-   |          |          |Dezvoltare   |          |          |    
  |Dezvoltare   |          |          |pentru       |          |          |     
  |Rurala       |          |          |Montanologie,|          |          |    
  |"CEDER" SA   |          |          |Cristian-    |          |          |    
  |Cristian-    |          |          |Sibiu        |          |          |    
  |Sibiu        |          |          |             |          |          |    
________________________________________________________________________________
 6|SC Statiunea |Iasi      |Iasi      |Statiunea de |Iasi      |Iasi      |10,73
  |de Cercetare |          |          |Cercetare-   |          |          |    
  |pentru       |          |          |Dezvoltare   |          |          |    
  |Acvacultura  |          |          |pentru       |          |          |    
  |si Ecologie  |          |          |Acvacultura  |          |          |    
  |Acvatica SA  |          |          |si Ecologie  |          |          |    
  |Iasi         |          |          |Acvatica,    |          |          |    
  |             |          |          |Iasi         |          |          |    
________________________________________________________________________________
 7|SC Supersem  |Arad      |Arad      |Statiunea de |Arad      |Arad      |  311
  |SA Arad      |          |          |Dezvoltare   |          |          |    
  |             |          |          |pentru       |          |          |    
  |             |          |          |Legumicultura|          |          |    
  |             |          |          |Arad         |          |          |     
________________________________________________________________________________
 
 
                          _________________