Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa - București  
www.statiuneabaneasa.ro

LEGE nr. 147 din 11 mai 2004
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"
 
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004
 
 
    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
 
    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78 din 4 septembrie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 657 din 17 septembrie 2003, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Cercetarea stiintifica si inovarea sunt activitati care au ca scop: generarea, gestionarea, valorificarea si implementarea rezultatelor cercetarii stiintifice si ale dezvoltarii tehnologice, in mod deosebit privind materialele biologice valoroase, tehnologiile de cultura vegetala, de crestere si ingrijire a animalelor, procesarea resurselor agricole in produse alimentare, utilizarea rationala si conservarea resurselor naturale ale agriculturii si silviculturii, dezvoltarea rurala, organizarea si managementul exploatatiilor agricole, alte tehnologii de exploatare si industrializare in domeniul agricol."
    2. La articolul I, dupa punctul 1 se introduce un punct nou, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:
    "1^1. La articolul 6, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 6. - (1) Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" functioneaza in coordonarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, fata de care raspunde pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, si colaboreaza cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, cu Academia Romana, cu Consortiul Universitatilor de Stiinte Agricole, precum si cu alte ministere si institutii interesate pentru realizarea unor obiective in domenii specifice.>>"
    3. La articolul I punctul 2, litera a^1) a alineatului (2) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "a^1) aproba si finanteaza planul sectorial din domeniul agricol, care contine programe si proiecte de interes prioritar, avizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii;"
    4. La articolul I, dupa punctul 3 se introduce punctul 3^1 cu urmatorul cuprins:
    "3^1. La articolul 6 alineatul (2), dupa litera b^1) se introduce litera b^2) cu urmatorul cuprins:
    <<b^2) elaboreaza, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare, normele metodologice privind atribuirea conducerii planului sectorial, contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor si proiectelor componente ale planului sectorial finantat din bugetul propriu;>>"
    5. La articolul I punctul 5, alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1b) si la pct. 4 din anexa nr. 5 se reorganizeaza ca institute nationale de cercetare-dezvoltare in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si in coordonarea stiintifica a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexele nr. 1a) si 2 si la pct. 1-3 din anexa nr. 5 se reorganizeaza ca institute, centre si statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice cu personalitate juridica, in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>. Societatile comerciale prevazute in anexa nr. 5 se reorganizeaza potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor, pe baza structurii si patrimoniului existente la 31 decembrie 2003. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 3 se reorganizeaza in societati comerciale. Statiunile de cercetare-dezvoltare si fermele Istrita si Stoenesti, prevazute in anexa nr. 4, se preiau in cadrul institutiilor de invatamant superior agricol de stat."
    6. La articolul I, dupa punctul 5 se introduce punctul 5^1 cu urmatorul cuprins:
    "5^1. Dupa alineatul (1) al articolului 7 se introduc alineatele (1^1)-(1^4) cu urmatorul cuprins:
    <<(1^1) Institutele prevazute la alin. (1) pot beneficia de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pentru investitii, dotari, aparatura, echipamente si instalatii, cu respectarea prevederilor legale.
    (1^2) Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexele nr. 1a) si 2 si la pct. 1, 2 si 3 din anexa nr. 5 se reorganizeaza ca institute, centre si statiuni de cercetare-dezvoltare, organizate ca institutii publice cu personalitate juridica, in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".
    (1^3) Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 3 se reorganizeaza ca societati comerciale cu capital de stat, actiunile acestora fiind preluate de Agentia Domeniilor Statului, beneficiind de prevederile <LLNK 12002   254 10 201   0 18>Legii nr. 254/2002 privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin in administrare terenuri agricole proprietate publica sau privata a statului, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (1^4) Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 4 se preiau in cadrul institutiilor de invatamant superior agricol de stat si al centrelor de perfectionare agricola.>>"
    7. La articolul I punctul 6, alineatul (3) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute la alin. (1), care se organizeaza ca institute nationale de cercetare-dezvoltare, si institutiile publice de cercetare-dezvoltare pot infiinta in cadrul structurii organizatorice subunitati cu sau fara personalitate juridica necesare realizarii obiectului lor de activitate. Modalitatea de constituire a acestora si relatiile functionale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al acestora, elaborat de Academia de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>."
    8. La articolul I, punctul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "7. La articolul 8, alineatele (1), (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 8. - (1) Bunurile mobile si imobile aflate in administrarea si/sau in concesionarea institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a institutiilor de invatamant agricol si silvic, a unitatilor de cercetare-dezvoltare aflate in structura unor regii sau companii nationale din domeniul agricol, precum si a centrelor de perfectionare profesionala in agricultura apartin domeniului public al statului si raman sau trec, dupa caz, in administrarea acestora pe durata realizarii obiectului de activitate.
    (2) Unitatile mentionate la alin. (1), care sunt organizate conform prezentei legi, beneficiaza de dreptul de preemtiune la concesionarea terenurilor cu destinatie agricola aflate in domeniul public si privat al statului, conform Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului.
    (3) Suprafetele de teren agricol necesare desfasurarii activitatii institutiilor publice de cercetare-dezvoltare apartin domeniului public al statului si se dau in administrarea acestora prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale sau Ministerul Educatiei si Cercetarii, numai cu avizul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" sau al institutiilor de invatamant superior, dupa caz.>>"
    9. La articolul I, punctul 8 se abroga.
    10. La articolul I, dupa punctul 8 se introduce un punct nou, punctul 8^1, cu urmatorul cuprins:
    "8^1. Alineatul (1) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 10. - (1) Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" isi organizeaza filiale impreuna cu institutii de invatamant superior de profil in centrele universitare Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca, Craiova, Brasov si Bucuresti.>>"
 
    11. La articolul I, dupa punctul 9 se introduce punctul 9^1 cu urmatorul cuprins:
    "9^1. La articolul 11, literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins:
    <<b) propune si realizeaza programe si proiecte de cercetari multidisciplinare;
    c) coordoneaza si avizeaza elaborarea programelor si a proiectelor de cercetare anuale si de perspectiva ale unitatilor si institutiilor de cercetare;>>"
    12. La articolul I punctul 10, litera f) a articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
    "f) organizeaza activitati de perfectionare si specializare profesionala si de atestare a cercetatorilor si poate acorda, in conditiile legii, titluri academice si grade profesionale in domeniu;"
    13. La articolul I, dupa punctul 10 se introduce punctul 10^1 cu urmatorul cuprins:
    "10^1. La articolul 11, dupa litera j) se introduce o litera noua, litera k), cu urmatorul cuprins:
    <<k) evalueaza si atesta activitatea de cercetare-dezvoltare in domeniul agricol.>>"
    14. La articolul I punctul 11, alineatul (1) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13. - (1) Pentru evaluarea si atestarea structurilor de cercetare-dezvoltare, prin ordin al presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>> se constituie Consiliul de evaluare si atestare pentru cercetare-dezvoltare in agricultura, silvicultura si industrie alimentara, pentru institutele proprii sau cele aflate in subordonare ori coordonare, avand in componenta personalitati stiintifice din domeniile respective. Pentru activitatea de evaluare si atestare se percep taxe de pana la 5 salarii maxime ale unui cercetator stiintific gradul I, care se constituie venit la bugetul propriu al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>."
    15. La articolul I punctul 12, litera a) a articolului 13^1 va avea urmatorul cuprins:
    "a) conducerea se exercita de consiliul de administratie, din care fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, un reprezentant al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>, presedintele consiliului stiintific si directorul unitatii, care este si presedinte al consiliului de administratie. Structura si numarul membrilor consiliului de administratie se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>. Numirea membrilor consiliului de administratie se face prin decizie a presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>."
    16. La articolul I punctul 13, partea introductiva a articolului 14 si literele b), e) si f) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14. - Finantarea activitatilor din institutiile publice de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, aflate in coordonarea sau in subordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>, se realizeaza din venituri provenite, dupa caz, din:
    ...............................................................
    b) contracte de finantare pentru programe si proiecte sectoriale finantate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si cofinantarea unor programe proprii de catre Academia de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>, obtinute prin competitie sau direct;
    ...............................................................
    e) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanta si expertiza cu institutii, agenti economici, organizatii neguvernamentale si alte persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;
    f) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de seminte, material saditor, masa lemnoasa, furaje speciale, animale de rasa si a oricaror alte produse realizate de acestea;"
    17. La articolul I punctul 14, articolul 14^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14^1. - (1) In situatia in care in cursul unui an veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor curente, unitatile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, institutele nationale de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, institutiile de invatamant agricol si silvic, unitatile de cercetare-dezvoltare din structura regiilor sau companiilor nationale din domeniul agricol pot contracta credite bancare, inclusiv prin gajarea productiilor agricole asigurate la societatile de asigurare-reasigurare si/sau pot beneficia de imprumuturi de la Trezoreria Statului, dupa caz, in conditiile legii.
    (2) Institutele, centrele si statiunile de cercetare-dezvoltare, prin derogare de la prevederile legale in materie, pot desfasura operatiuni si prin banci, cu exceptia celor privitoare la fondurile care provin de la bugetul de stat.
    (3) Institutele nationale si institutiile publice de cercetare-dezvoltare din agricultura pot beneficia de scrisoare de confort eliberata de Ministerul Finantelor Publice pentru obtinerea de credite bancare, in conditiile legii."
    18. La articolul I punctul 14, alineatul (2) al articolului 14^3 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Institutele, centrele si statiunile de cercetare-dezvoltare se pot asocia pentru realizarea unor proiecte si lucrari in domeniul agricol, cu aprobarea consiliului de administratie si cu avizul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>, cu alte unitati de cercetare-dezvoltare, de interes public si privat, cu institutii de invatamant acreditate si cu agenti economici din tara si din strainatate."
    19. La articolul I punctul 15, alineatul (1) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15. - (1) Unitatile de cercetare-dezvoltare de interes public, prevazute in anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 si 6, beneficiaza de prevederile legislatiei in vigoare privind subventiile, creditarea si alte facilitati acordate de stat agentilor economici din agricultura, industrie alimentara si silvicultura."
    20. La articolul I punctul 16, alineatul (1) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17. - (1) Veniturile si cheltuielile unitatilor de cercetare-dezvoltare prevazute in anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 si 6 se cuprind in bugetele si in situatiile financiare ale acestora. Excedentele rezultate din executia bugetelor unitatilor de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice, finantate integral din venituri proprii, raman la dispozitia acestora si se vor utiliza cu prioritate pentru finantarea activitatii de cercetare-dezvoltare."
    21. La articolul I punctul 17, alineatul (1) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18. - (1) Finantarea activitatilor Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>> se asigura din cote aplicate asupra veniturilor realizate de unitatile de cercetare-dezvoltare din subordinea si din coordonarea sa, cu exceptia celor provenite din contracte finantate din fonduri publice. Cotele se stabilesc anual de Academia de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>> prin bugetul de venituri si cheltuieli, care se avizeaza in conditiile legii de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale. Cota stabilita pentru finantarea activitatii proprii a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>> nu poate depasi 1% din veniturile realizate de unitatile de cercetare-dezvoltare aflate in coordonare sau subordonare."
    22. La articolul I punctul 19, alineatul (2) al articolului 19 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Ocuparea functiilor de director general/director din unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute la art. 7 se face prin concurs, cu respectarea legislatiei in vigoare. Din comisia de concurs, pentru ocuparea functiei de director general, va face parte cate un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, al Ministerului Educatiei si Cercetarii si al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>."
    23. La articolul I, punctul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "21. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 22. - (1) Despagubirea actionarilor societatilor comerciale care se reorganizeaza in unitati de cercetare-dezvoltare, prevazute in anexa nr. 5, se face prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, si va fi asigurata din surse proprii ale unitatilor nou-infiintate.
    (2) Drepturile si obligatiile societatilor comerciale, precum si ale unitatilor de cercetare-dezvoltare, care se reorganizeaza in conditiile prezentei legi, trec asupra institutiilor nou-infiintate.>>"
    24. La articolul I, punctul 22 se abroga.
    25. La articolul I, dupa punctul 22 se introduce un punct nou, punctul 22^1, cu urmatorul cuprins:
    "22^1. Dupa articolul 22 se introduc articolele 22^1 -22^5 cu urmatorul cuprins:
    <<Art. 22^1. - Documentatiile si informatiile stiintifice acumulate de unitatile de cercetare care se reorganizeaza in societati comerciale pana la data privatizarii, precum si aparatura de laborator si materialul biologic de cercetare vegetal si animal se preiau fara plata de institutiile publice de cercetare-dezvoltare desemnate de Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".
    Art. 22^2. - Unitatile de cercetare-dezvoltare, reorganizate ca institute nationale sau ca institutii publice in baza prezentei ordonante de urgenta, cuprinse in anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 si 6, beneficiaza de scutire de la plata obligatiilor bugetare neachitate, precum si a majorarilor de intarziere, a penalitatilor si dobanzilor aferente la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta. Sumele respective sunt cele stabilite in certificatele de obligatii eliberate de organele fiscale competente pe baza controlului de fond. Aceste prevederi se aplica si obligatiilor bugetare reesalonate la plata, pentru fiecare unitate in parte, potrivit legii.
    Art. 22^3. - Suprafetele de teren trecute potrivit legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta in administrarea institutelor, unitatilor, statiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a centrelor de perfectionare agricola, precum si a institutiilor de invatamant superior agricol si silvic raman definitiv si irevocabil in administrarea acestora.
    Art. 22^4. - Suprafetele de teren prevazute la art. 22^3 nu se pot instraina sau concesiona, in tot sau in parte, indiferent de destinatie.
    Art. 22^5. - Pentru activitati cu caracter sezonier, institutiile de cercetare-dezvoltare pot incheia contracte de prestari de servicii pe perioada determinata.>>"
    26. Articolul II va avea urmatorul cuprins:
    "Art. II. - Reorganizarea unitatilor de cercetare-dezvoltare prevazute in anexele nr. 1-5 la <LLNK 12002   290 10 201   0 18>Legea nr. 290/2002, cu modificarile ulterioare, se va face la propunerea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>, prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii si al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>, in termen de doua luni de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta. Reorganizarile ulterioare acestui termen se fac la propunerea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>, prin hotarari ale Guvernului, initiate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii si al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>."
    27. Anexele nr. 1a), 1b), 2, 3, 4 si 5 vor avea urmatorul cuprins:
 

 
    ANEXA 1.a
 
 
         UNITATI DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN SUBORDINEA ACADEMIEI DE
           STIINTE AGRICOLE SI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-SISESIT"
                ORGANIZATE CA INSTITUTE, CENTRE SI STATTUNI DE
                       CERCETARE-DEZVOLTARE
 
________________________________________________________________________________
Nr. |  Denumirea  |         Sediul       |   Denumirea  |        Sediul        |
crt.| unitatii C-D|______________________|   unitatii   |______________________|
    |   care se   |Localitatea| Judetul  |   care se    |Localitatea| Judetul  |
    |desfiinteaza |           |          |  infiinteaza |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 0  |       1     |    2      |     3    |     4        |     5     |   6      |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
  1.|Institutul de|Fundulea   |Calarasi  |Institutul de |Fundulea   |Calarasi  |
    |Cercetari    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |pentru Cerea-|           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |le si Plante |           |          |Agricola      |           |          |
    |Tehnice      |           |          |Fundulea      |           |          |
    |Fundulea     |           |          |              |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 1.1|Statiunea de |Turda      |Cluj      |Statiunea de  |Turda      |Cluj      |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Agricola     |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Turda        |           |          |Agricola Turda|           |          |
    |             |           |          |              |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 1.2|Statiunea de |Lovrin     |Timis     |Statiunea de  |Lovrin     |Timis     |
    |Cercetar-    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Agricole     |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Lovrin       |           |          |Agricola      |           |          |
    |             |           |          |Lovrin        |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 1.3|Statiunea de |Draganesti |Teleorman |Statiunea de  |Draganesti |Teleorman |
    |Cercetari    |Vlasca     |          |Cercetare-    |Vlasca     |          |
    |Agricole     |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Teleorman    |           |          |Agricola      |           |          |
    |             |           |          |Teleorman     |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 1.4|Statiunea de |Secuieni   |Neamt     |Statiunea de  |Secuieni   |Neamt     |
    |Cercetari    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Agrozootehni-|           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |ce           |           |          |Agricola      |           |          |
    |Secuieni     |           |          |Secuieni      |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 1.5|Statiunea de |Valu lui   |Constanta |Statiunea de  |Valu lui   |Constanta |
    |Cercetari    |Traian     |          |Cercetare-    |Traian     |          |
    |pentru       |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Culturi      |           |          |Agricola Valu |           |          |
    |Irigate      |           |          |lui Traian    |           |          |
    |Dobrogea     |           |          |              |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 1.6|Statiunea de |Pitesti    |Arges     |Statiunea de  |Pitesti    |Arges     |
    |Cercetari    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |pentru       |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Cereale si   |           |          |Agricola      |           |          |
    |Plante       |           |          |Pitesti       |           |          |
    |Tehnice      |           |          |              |           |          |
    |Pitesti      |           |          |              |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 1.7|Statiunea de |Simnic     |Dolj      |Statiunea de  |Simnic     |Dolj      |
    |Cercetari    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Agricole     |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Simnic       |           |          |Agricola      |           |          |
    |             |           |          |Simnic        |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 1.8|Statiunea    |Braila     |Braila    |Statiunea de  |Braila     |Braila    |
    |Centrala de  |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Cercetari    |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |Agricola      |           |          |
    |Ameliorarea  |           |          |Braila        |           |          |
    |Solurilor    |           |          |              |           |          |
    |Saraturate   |           |          |              |           |          |
    |Braila       |           |          |              |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 1.9|Statiunea de |Suceava    |Suceava   |Statiunea de  |Suceava    |Suceava   |
    |Cercetari    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Agricole     |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Suceava      |           |          |Agricola      |           |          |
    |             |           |          |Suceava       |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
1.10|Statiunea de |Livada     |Satu Mare |Statiunea de  |Livada     |Satu Mare |
    |Cercetari    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Agricole     |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Livada       |           |          |Agricola      |           |          |
    |             |           |          |Livada        |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
1.11|Statiunea de |Oradea     |Bihor     |Statiunea de  |Oradea     |Bihor     |
    |Cercetari    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Agrozooteh-  |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |nice         |           |          |Agricola      |           |          |
    |Oradea       |           |          |Oradea        |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
1.12|Statiunea de |Podu       |Iasi      |Statiunea de  |Podu       |Iasi      |
    |Cercetari    |Iloaiei    |          |Cercetare-    |Iloaiei    |          |
    |Agricole     |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Podu Iloaiei |           |          |Agricola Podu |           |          |
    |             |           |          |Iloaiei       |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
1.13|Statiunea de |Perisoru   |Calarasi  |Statiunea de  |Perisoru   |Calarasi  |
    |Cercetari    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |pentru       |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Culturi      |           |          |Agricola      |           |          |
    |Irigate      |           |          |Marculesti    |           |          |
    |Marculesti   |           |          |              |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
1.14|Satiunea de  |Tulcea     |Tulcea    |Statiunea de  |Tulcea     |Tulcea    |
    |Cercetare si |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Productie a  |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Cartofului   |           |          |Agricola      |           |          |
    |Tulcea       |           |          |Tulcea        |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
1.15|Statiunea de |Fundulea   |Calarasi  |Statiunea de  |Fundulea   |Calarasi  |
    |Cercetari    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |pentru       |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Plante       |           |          |pentru        |           |          |
    |Medicinale si|           |          |Plante        |           |          |
    |Aromatice    |           |          |Medicinale si |           |          |
    |Fundulea     |           |          |Aromatice     |           |          |
    |             |           |          |Fundulea      |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
  2.|Institutul de|Brasov     |Brasov    |Institutul de |Brasov     |Brasov    |
    |Cercetare si |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Productie    |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |a Cartofului |           |          |pentru Cartof |           |          |
    |Brasov       |           |          |si Sfecla de  |           |          |
    |             |           |          |Zahar Brasov  |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 2.1|Statiunea de |Miercurea- |Harghita  |Statiunea de  |Miercurea- |Harghita  |
    |Cercetare si |Ciuc       |          |Cercetare-    |Ciuc       |          |
    |Productie    |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |a Cartofului |           |          |pentru Cartof |           |          |
    |Miercurea-   |           |          |Miercurea-    |           |          |
    |Ciuc         |           |          |Ciuc          |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 2.2|Statiunea de |Tg.        |Covasna   |Statiunea de  |Tg.        |Covasna   |
    |Cercetare si |Secuiesc   |          |Cercetare-    |Secuiesc   |          |
    |Productie a  |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Cartofului   |           |          |pentru Cartof |           |          |
    |Tg. Secuiesc |           |          |Tg. Secuiesc  |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
  3.|Institutul de|Brasov     |Brasov    |Institutul de |Brasov     |Brasov    |
    |Cercetare si |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Productie    |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru Cultu-|           |          |pentru Pajisti|           |          |
    |ra Pajistilor|           |          |Brasov        |           |          |
    |Brasov       |           |          |              |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 3.1|Statiunea de |Timisoara  |Timis     |Statiunea de  |Timisoara  |Timis     |
    |Cercetare si |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Pruductie    |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru Cultu-|           |          |pentru Pajisti|           |          |
    |ra Pajistilor|           |          |Timisoara     |           |          |
    |Timisoara    |           |          |              |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
  4.|Institutul   |Valea      |Prahova   |Institutul de |Valea      |Prahova   |
    |de           |Caluga-    |          |Cercetare-    |Caluga-    |          |
    |Cercetari    |reasca     |          |Dezvoltare    |reasca     |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Viticultura  |           |          |Viticultura si|           |          |
    |si           |           |          |Vinificatie-  |           |          |
    |Vinificatie- |           |          |Valea         |           |          |
    |Valea        |           |          |Calugareasca  |           |          |
    |Calugareasca |           |          |              |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 4.1|Statiunea de |Murfatlar  |Constanta |Statiunea de  |Murfatlar  |Constanta |
    |Cercetare si |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Productie    |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Vitivinicola |           |          |pentru        |           |          |
    |Murfatlar    |           |          |Viticultura   |           |          |
    |             |           |          |si Vinificatie|           |          |
    |             |           |          |-Murfatlar    |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 4.2|Statiunea de |Blaj       |Alba      |Statiunea de  |Blaj       |Alba      |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Vitivinicola |           |          |pentru        |           |          |
    |Blaj         |           |          |Viticultura   |           |          |
    |             |           |          |si Vinificatie|           |          |
    |             |           |          |Blaj          |           |          |
    |             |           |          |              |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 4.3|Statiunea de |Dragasani  |Valcea    |Statiunea de  |Dragasani  |Valcea    |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Vitivinicola |           |          |Viticultura   |           |          |
    |Dragasani    |           |          |si Vinificatie|           |          |
    |             |           |          |Dragasani     |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 4.4|Statiunea de |Iasi       |Iasi      |Statiunea de  |Iasi       |Iasi      |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Vitivinicola |           |          |pentru        |           |          |
    |Iasi         |           |          |Viticultura   |           |          |
    |             |           |          |si Vinificatie|           |          |
    |             |           |          |Iasi          |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 4.5|Statiunea de |Odobesti   |Vrancea   |Statiunea de  |Odobesti   |Vrancea   |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Vitivinicola |           |          |pentru        |           |          |
    |Odobesti     |           |          |Viticultura   |           |          |
    |             |           |          |si Vinificatie|           |          |
    |             |           |          |Odobesti      |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 4.6|Statiunea de |Minis      |Arad      |Statiunea de  |Minis      |Arad      |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Vitivinicola |           |          |pentru        |           |          |
    |Minis        |           |          |Viticultura   |           |          |
    |             |           |          |si Vinificatie|           |          |
    |             |           |          |- Minis       |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 4.7|Statiunea de |Tg. Bujor  |Galati    |Statiunea de  |Tg. Bujor  |Galati    |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Vitivinicola |           |          |pentru        |           |          |
    |Bujoru       |           |          |Viticultura   |           |          |
    |             |           |          |si Vinificatie|           |          |
    |             |           |          |Bujoru        |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 4.8|Statiunea de |Greaca     |Giurgiu   |Statiunea de  |Greaca     |Giurgiu   |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Vitivinicola |           |          |pentru        |           |          |
    |Greaca       |           |          |Viticultura   |           |          |
    |             |           |          |si Vinificatie|           |          |
    |             |           |          |Greaca        |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
  5.|Institutul de|Maracineni |Arges     |Institutul de |Maracineni |Arges     |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare -   |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Pomicultura- |           |          |Pomicultura-  |           |          |
    |Maracineni   |           |          |Pitesti       |           |          |
    |             |           |          |Maracineni    |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 5.1|Statiunea de |Bistrita   |Bistrita- |Statiunea de  |Bistrita   |Bistrita- |
    |Cercetare    |           |Nasaud    |Cercetare -   |           |Nasaud    |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Pomicola     |           |          |pentru        |           |          |
    |Bistrita     |           |          |Pomicultura-  |           |          |
    |             |           |          |Bistrita      |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 5.2|Statiunea de |Cluj-Napoca|Cluj      |Statiunea de  |Cluj-Napoca|Cluj      |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare -   |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Pomicola     |           |          |pentru        |           |          |
    |Cluj-Napoca  |           |          |Pomicultura-  |           |          |
    |             |           |          |Cluj-Napoca   |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 5.3|Statiunea de |Falticeni  |Suceava   |Statiunea de  |Falticeni  |Suceava   |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare -   |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Pomicola     |           |          |pentru        |           |          |
    |Falticeni    |           |          |Pomicultura-  |           |          |
    |             |           |          |Falticeni     |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 5.4|Statiunea de |Voinesti   |Dambovita |Statiunea de  |Voinesti   |Dambovita |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare -   |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Pomicola     |           |          |pentru        |           |          |
    |Voinesti     |           |          |Pomicultura-  |           |          |
    |             |           |          |Voinesti      |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 5.5|Statiunea de |Ramnicu    |Valcea    |Statiunea de  |Ramnicu    |Valcea    |
    |Cercetare    |Valcea     |          |Cercetare -   |Valcea     |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Pomicola     |           |          |pentru        |           |          |
    |Valcea       |           |          |Pomicultura-  |           |          |
    |             |           |          |Valcea        |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
5.6 |Statiunea de |Iasi       |Iasi      |Statiunea de  |Iasi       |Iasi      |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare -   |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Pomicola     |           |          |pentru        |           |          |
    |Iasi         |           |          |Pomicultura-  |           |          |
    |             |           |          |Iasi          |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 5.7|Statiunea de |Constanta  |Constanta |Statiunea de  |Constanta  |Constanta |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare -   |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Pomicola     |           |          |pentru        |           |          |
    |Constanta    |           |          |Pomicultura-  |           |          |
    |             |           |          |Constanta     |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 5.8|Statiunea de |Tg. Jiu    |Gorj      |Statiunea de  |Tg. Jiu    |Gorj      |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Pomicola     |           |          |pentru        |           |          |
    |Tg. Jiu      |           |          |Horticultura  |           |          |
    |             |           |          |Tg. Jiu       |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 5.9|Statiunea de |Bucuresti  |    -     |Statiunea de  |Bucuresti  |    -     |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare -   |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Pomicola     |           |          |pentru        |           |          |
    |Baneasa      |           |          |Pomicultura   |           |          |
    |             |           |          |Baneasa       |           |          |
    |             |           |          |Bucuresti     |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
5.10|Statiunea de |Geoagiu    |Hunedoara |Statiunea de  |Geoagiu    |Hunedoara |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Pomicola     |           |          |pentru        |           |          |
    |Geoagiu      |           |          |Pomicultura   |           |          |
    |             |           |          |Geoagiu       |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
  6.|Institutul   |Vidra      |Ilfov     |Institutul de |Vidra      |Ilfov     |
    |de           |           |          |Cercetare     |           |          |
    |Cercetari    |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Legumicultura|           |          |Legumicultura |           |          |
    |si           |           |          |si            |           |          |
    |Floricultura |           |          |Floricultura  |           |          |
    |Vidra        |           |          |Vidra         |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 6.1|Statiunea de |Bacau      |Bacau     |Statiunea de  |Bacau      |Bacau     |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare     |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Legumicola   |           |          |pentru        |           |          |
    |Bacau        |           |          |Legumicultura |           |          |
    |             |           |          |Bacau         |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 6.2|Statiunea de |Buzau      |Buzau     |Statiunea de  |Buzau      |Buzau     |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare     |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Legumicola   |           |          |pentru        |           |          |
    |Buzau        |           |          |Legumicultura |           |          |
    |             |           |          |Buzau         |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 6.3|Statiunea de |Isalnita   |Dolj      |Statiunea de  |Isalnita   |Dolj      |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Legumicola   |           |          |pentru        |           |          |
    |Isalnita     |           |          |Legumicultura |           |          |
    |             |           |          |Isalnita      |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 6.4|Statiunea de |Iernut     |Mures     |Statiunea de  |Iernut     |Mures     |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Legumicola   |           |          |pentru        |           |          |
    |Iernut       |           |          |Legumicultura |           |          |
    |             |           |          |Iernut        |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
  7.|Institutul de|Balotesti  |Ilfov     |Institutul de |Balotesti  |Ilfov     |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru Bovine|           |          |pentru        |           |          |
    |Balotesti    |           |          |Cresterea     |           |          |
    |             |           |          |Bovinelor     |           |          |
    |             |           |          |Balotesti     |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 7.1|Statiunea de |Arad       |Arad      |Statiunea de  |Arad       |Arad      |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Cresterea    |           |          |Cresterea     |           |          |
    |Bovinelor    |           |          |Bovinelor     |           |          |
    |Mures Arad   |           |          |Arad          |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 7.2|Statiunea de |Dancu      |Iasi      |Statiunea de  |Dancu      |Iasi      |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Cresterea    |           |          |Cresterea     |           |          |
    |Bovinelor    |           |          |Bovinelor     |           |          |
    |Dancu        |           |          |Dancu         |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 7.3|Statiunea de |Targu Mures|Mures     |Statiunea de  |Targu Mures|Mures     |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |creterea     |           |          |Cresterea     |           |          |
    |Bovinelor    |           |          |Bovinelor     |           |          |
    |Targu Mures  |           |          |Targu Mures   |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 7.4|Statiunea de |Sighet     |Maramures |Statiunea de  |Sighet     |Maramures |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Cresterea    |           |          |Cresterea     |           |          |
    |Bovinelor    |           |          |Bovinelor     |           |          |
    |Sighet       |           |          |Sighet        |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 7.5|Statiunea de |Sercaia    |Brasov    |Statiunea de  |Sercaia    |Brasov    |
    |Cercetare    |           |          |Crecetare-    |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Cresterea    |           |          |Cresterea     |           |          |
    |Bubalinelor  |           |          |Bubalinelor   |           |          |
    |Sercaia      |           |          |Sercaia       |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 7.6|Statiunea de |Dulbanu    |Buzau     |Statiunea de  |Dulbanu    |Buzau     |
    |Cercetare    |           |          |Crecetare-    |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Cresterea    |           |          |Cresterea     |           |          |
    |Bovinelor    |           |          |Bovinelor     |           |          |
    |Dulbanu      |           |          |Dulbanu       |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
  8.|Institutul de|Palas      |Constanta |Institutul de |Palas      |Constanta |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Cresterea    |           |          |Cresterea     |           |          |
    |Ovinelor si  |           |          |Ovinelor si   |           |          |
    |Caprinelor   |           |          |Caprinelor    |           |          |
    |Palas        |           |          |Palas         |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 8.1|Statiunea de |Popauti    |Botosani  |Statiunea de  |Popauti    |Botosani  |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Cresterea    |           |          |Cresterea     |           |          |
    |Ovinelor     |           |          |Ovinelor      |           |          |
    |Popauti      |           |          |Popauti       |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 8.2|Statiunea de |Caransebes |Caras-    |Statiunea de  |Caransebes |Caras-    |
    |Cercetare    |           |Severin   |Cercetare-    |           |Severin   |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Cresterea    |           |          |Cresterea     |           |          |
    |Ovinelor     |           |          |Ovinelor      |           |          |
    |Caransebes   |           |          |Caransebes    |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 8.3|Statiunea de |Bilciuresti|Dambovita |Statiunea de  |Bilciuresti|Dambovita |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Cresterea    |           |          |Cresterea     |           |          |
    |Ovinelor     |           |          |Ovinelor      |           |          |
    |Bilciuresti  |           |          |Bilciuresti   |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 8.4|Statiunea de |Secuieni   |Bacau     |Statiunea de  |Secuieni   |Bacau     |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Cresterea    |           |          |Cresterea si  |           |          |
    |Ovinelor si  |           |          |Caprinelor    |           |          |
    |Caprinelor   |           |          |Secuieni      |           |          |
    |Secuieni     |           |          |              |           |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
  9.|Institutul de|Balotesti  |Ilfov     |Institutul de |Balotesti  |Ilfov     |
    |Biologie si  |           |          |Biologie si   |           |          |
    |Nutritie     |           |          |Nutritie      |           |          |
    |Animala      |           |          |Animala       |           |          |
    |Balotesti    |           |          |Balotesti     |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 10.|Centrul de   |Bucuresti  |    -     |Institutul de |Bucuresti  |    -     |
    |Cercetari    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Protectia    |           |          |Protectia     |           |          |
    |Plantelor    |           |          |Plantelor     |           |          |
    |Bucuresti    |           |          |Bucuresti     |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 11.|Institutul de|Bucuresti  |    -     |Institutul de |Bucuresti  |    -     |
    |Cercetare-   |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Dezvoltare   |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Industrializa|           |          |Industrializa-|           |          |
    |rea si       |           |          |rea si        |           |          |
    |Marketingul  |           |          |Marketingul   |           |          |
    |Produselor   |           |          |Produselor    |           |          |
    |Horticole    |           |          |Horticole     |           |          |
    |"Horting",   |           |          |"Horting",    |           |          |
    |Bucuresti    |           |          |Bucuresti     |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 12.|Centrul de   |Galati     |Galati    |Institutul de |Galati     |Galati    |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |si Productie |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Piscicultura |           |          |Ecologie      |           |          |
    |Pescuit si   |           |          |Acvatica,     |           |          |
    |Industriali- |           |          |Pescuit si    |           |          |
    |zarea        |           |          |Acvacultura   |           |          |
    |Pestelui     |           |          |Galati        |           |          |
    |Galati       |           |          |              |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 13.|Institutul de|Bucuresti  |    -     |Institutul de |Bucuresti  |   -      |
    |Economie     |           |          |Cercetare     |           |          |
    |Agrara       |           |          |pentru        |           |          |
    |Bucuresti    |           |          |Economia      |           |          |
    |             |           |          |Agriculturii  |           |          |
    |             |           |          |si Dezvoltare |           |          |
    |             |           |          |Rurala        |           |          |
    |             |           |          |Bucuresti     |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 14.|Centrul de   |Cluj-Napoca|Cluj      |Centrul de    |Cluj-Napoca|Cluj      |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |si Proiectare|           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |"BIOS"       |           |          |pentru        |           |          |
    |Cluj-Napoca  |           |          |Biostimulatori|           |          |
    |             |           |          |"BIOS"        |           |          |
    |             |           |          |Cluj-Napoca   |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 15.|Statiunea    |Dabuleni   |Dolj      |Centrul de    |Dabuleni   |Dolj      |
    |Centrala de  |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Cercetari    |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru Cultura|           |          |
    |Cultura      |           |          |Plantelor pe  |           |          |
    |Plantelor pe |           |          |Nisipuri      |           |          |
    |Nisipuri     |           |          |Dabuleni      |           |          |
    |Dabuleni     |           |          |              |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 16.|Statiunea    |Perieni    |Vaslui    |Centrul de    |Perieni    |Vaslui    |
    |Centrala  de |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Cercetari    |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Combaterea   |           |          |Combaterea    |           |          |
    |Eroziunii    |           |          |Eroziunii     |           |          |
    |Solului      |           |          |Solului       |           |          |
    |Perieni      |           |          |Perieni       |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 17.|Statiunea de |Nucet      |Dambovita |Centrul de    |Nucet      |Dambovita |
    |Cercetare    |           |          |Cercetare -   |           |          |
    |pentru       |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Piscicultura |           |          |pentru        |           |          |
    |Nucet        |           |          |Piscicultura  |           |          |
    |             |           |          |Nucet         |           |          |
_______________________________________________________________________________|
 
 
 
    ANEXA 1.b)
 
               UNITATI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE REORGANIZEAZA
        IN INSTITUTE NATIONALE IN SUBORDONAREA MINISTERULUI AGRICULTURII,
        PADURILOR, SI DEZVOLTARII RURALE SI IN COORDONAREA STIINTIFICA A
        ACADEMIEI DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-SISESTI"
 
________________________________________________________________________________
Nr. |Denumirea    |         Sediul       |Denumirea     |        Sediul        |
crt.|unitatii C-D |______________________|unitatii      |______________________|
    |care se      |Localitatea| Judetul  |care se       |Localitatea| Judetul  |
    |desfiinteaza |           |          |infiinteaza   |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
 0  |       1     |    2      |     3    |     4        |     5     |   6      |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
  1.|Statiunea de |Stefanesti |Arges     |Institutul    |Stefanesti |Arges     |
    |Cercetare    |           |          |National de   |           |          |
    |si Productie |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Vitivinicola |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Stefanesti   |           |          |pentru        |           |          |
    |             |           |          |Biotehnologii |           |          |
    |             |           |          |in            |           |          |
    |             |           |          |Horticultura  |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
  2.|Institutul de|Bucuresti  |     -    |Institutul    |Bucuresti  |     -    |
    |Cercetari    |           |          |National de   |           |          |
    |pentru       |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Pedologie si |           |          |Dezvoltare    |           |          |
    |Agrochimie   |           |          |pentru        |           |          |
    |Bucuresti    |           |          |Pedologie,    |           |          |
    |             |           |          |Agrochimie si |           |          |
    |             |           |          |Protectia     |           |          |
    |             |           |          |Mediului      |           |          |
    |             |           |          |Bucuresti     |           |          |
_______________________________________________________________________________|
 
 
 
    ANEXA 2
 
             UNITATI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE REORGANIZEAZA
                PRIN FUZIUNE CA INSTITUTE, CENTRE SI STATIUNI DE
                  CERCETARE-DEZVOLTARE IN SUBORDINEA ACADEMIEI
           DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-SISESTI"
 
________________________________________________________________________________
|Nr. |   Denumirea      |    Denumirea    |   Denumirea   |       Sediul       |
|crt.| unitatii C-D care|  unitatii C-D   |  unitatii C-D |____________________|
|    | se desfiinteaza  |  care o preia   |  reorganizate |Localitatea|Judetul |
|____|__________________|_________________|_______________|___________|________|
| 0  |        1         |        3        |       5       |     6     |    7   |
|____|__________________|_________________|_______________|___________|________|
|  1.|Statiunea de      |Centrul de e     |Centrul de     |Dabuleni   |Dolj    |
|    |Cercetare si      |Cercetare-       |Cercetare-     |           |        |
|    |Productie a Carto-|Dezvoltare pentru|Dezvoltare     |           |        |
|    |fului  Marsani,   |Cultura Plantelor|pentru Cultura |           |        |
|    |jud Dolj          |pe Nisipuri      |Plantelor pe   |           |        |
|    |                  |Dabuleni,        |Nisipuri       |           |        |
|    |                  |jud. Dolj        |Dabuleni       |           |        |
|____|__________________|_________________|_______________|___________|________|
|  2.|Statiunea de      |Institutul de    |Institutul de  |Brasov     |Brasov  |
|    |Cercetare si      |Cercetare-       |Cercetare-     |           |        |
|    |Productie pentru  |Dezvoltare pentru|Dezvoltare     |           |        |
|    |Cultura Sfeclei de|Cartof si Sfecla |pentru Cultura |           |        |
|    |Zahar Brasov,     |de Zahar Brasov, |Cartofului si  |           |        |
|    |jud. Brasov       |jud. Brasov      |Sfeclei de     |           |        |
|    |                  |                 |Zahar Brasov   |           |        |
|____|__________________|_________________|_______________|___________|________|
|  3.|Statiunea de      |Statiunea de     |Statiunea de   |Arad       |Arad    |
|    |Cercetare si      |Cercetare-       |Cercetare-     |           |        |
|    |Productie pentru  |Dezvoltare pentru|Dezvoltare     |           |        |
|    |Industrializarea  |Cresterea        |pentru         |           |        |
|    |Sfeclei de Zahar  |Bovinelor jud.   |Cresterea      |           |        |
|    |si Substantelor   |Arad             |Bovinelor Arad |           |        |
|    |Dulci Arad,       |                 |               |           |        |
|    |jud. Arad         |                 |               |           |        |
|____|__________________|_________________|_______________|___________|________|
|  4.|Statiunea de      |Statiunea de     |Statiunea de   |Livada     |Satu    |
|    |Cercetare si      |Cercetare-       |Cercetare-     |           |Mare    |
|    |Productie         |Dezvoltare       |Dezvoltare     |           |        |
|    |Pomicola          |Agricola Livada  |Agricola-Livada|           |        |
|    |Satu Mare         |jud. Satu Mare   |               |           |        |
|____|__________________|_________________|_______________|___________|________|
|  5.|Statiunea de      |Statiunea de     |Statiunea de   |Oradea     |Bihor   |
|    |Cercetare si      |Cercetare-       |Cercetare-     |           |        |
|    |Productie         |Dezvoltare       |Dezvoltare     |           |        |
|    |Pomicola Oradea   |Agricola Oradea  |Agricola-Oradea|           |        |
|____|__________________|_________________|_______________|___________|________|
|  6.|Statiunea de      |Statiunea de     |Statiunea de   |Pitesti    |Arges   |
|    |Cercetare si      |Cercetare-       |Cercetare-     |           |        |
|    |Productie         |Dezvoltare       |Dezvoltare     |           |        |
|    |pentru Cultura    |Agricola-Pitesti |Agricola-      |           |        |
|    |Pajistilor        |                 |Pitesti        |           |        |
|    |Pitesti           |                 |               |           |        |
|    |                  |                 |               |           |        |
_______________________________________________________________________________|
 
 
 
    ANEXA 3
 
               UNITATI DE CERCETARE CARE SE REORGANIZEAZA
                IN SOCIETATI COMERCIALE CU CAPITAL DE STAT
 
______________________________________________________________________________
|Nr. |    Denumirea unitatii C-D                    |          Sediul        |
|crt.|                                              |________________________|
|    |                                              |Localitatea | Judetul   |
|____|______________________________________________|____________|___________|
|  1.|Statiunea de Cercetare si Productie pentru    |Roman       |Neamt      |
|    |Cultura si Industrializarea Sfeclei de Zahar  |            |           |
|    |Roman, jud. Neamt                             |            |           |
|____|______________________________________________|____________|___________|
|  2.|Statiunea de Cercetare si Productie pentru    |Vaslui      |Vaslui     |
|    |Cultura Pajistilor Vaslui                     |            |           |
|____|______________________________________________|____________|___________|
|  3.|Statiunea de Cercetare si Productie           |Carcea      |Dolj       |
|    |Pomicola Dolj                                 |            |           |
|____|______________________________________________|____________|___________|
|  4.|Statiunea de Cercetare si Productie           |Drobeta-    |Mehedinti  |
|    |Pomicola Mehedinti                            |Tr.Severin  |           |
|____|______________________________________________|____________|___________|
|  5.|Statiunea de Cercetare si Productie           |Focsani     |Vrancea    |
|    |Pomicola Vrancea                              |            |           |
|____|______________________________________________|____________|___________|
|  6.|Statiunea de Cercetare si Productie           |Zalau       |Salaj      |
|    |Pomicola Zalau                                |            |           |
|____|______________________________________________|____________|___________|
|  7.|Statiunea de Cercetare si Productie           |Strejesti   |Olt        |
|    |Pomicola Strejesti                            |            |           |
|____|______________________________________________|____________|___________|
|  8.|Statiunea de Cercetare si Productie           |Tg. Mures   |Mures      |
|    |Pomicola Mures                                |            |           |
|____|______________________________________________|____________|___________|
|  9.|Statiunea de Cercetare si Productie pentru    |Margineni   |Neamt      |
|    |Cresterea Bovinelor Margineni                 |            |           |
|____|______________________________________________|____________|___________|
| 10.|Statiunea de Cercetare si Productie pentru    |Rusetu      |Buzau      |
|    |Cresterea Ovinelor Rusetu                     |            |           |
|____|______________________________________________|____________|___________|
| 11.|Statiunea de Cercetare si Productie           |Candesti-   |Buzau      |
|    |Pomicola Buzau*)                              |Buzau       |           |
|____|______________________________________________|____________|___________|
| 12.|Institutul de Cercetare si Inginerie Tehnolo- |Baneasa     |Giurgiu    |
|    |gica pentru Irigatii si Drenaje Baneasa-Girgiu|            |           |
|    |**)                                           |            |           |
|____|______________________________________________|____________|___________|
| 13.|SC Romsuintest Peris SA                       |Peris       |Ilfov      |
|____|______________________________________________|____________|___________|
| 14.|SC Institutul de Cercetare si Productie       |Balotesti   |Ilfov      |
|    |pentru Pasari si Animale Mici SA Balotesti***)|            |           |
_____________________________________________________________________________|
 
 
_______________
    * Sectorul de cercetare cu suprafata si baza materiala aferente si Ferma Istrita se preiau de Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara - Bucuresti
    ** Patrimoniul de domeniu public al sectorului de cercetare cu suprafata si baza materiala aferente se preiau de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Imbunatatiri Funciare (ISPIF)- Bucuresti
    *** Sectorul de cercetare - laboratoare si biblioteca se preiau de Institutul de Biologie si Nutritie Animala Balotesti, prin cresterea patrimoniului de domeniul public al acestuia si diminuarea corespunzatoare a capitalului social detinut de stat la SC Institutul de Cercetare si Productie pentru Pasari si Animale Mici SA Balotesti.
 
 
 
    ANEXA 4
 
                 UNITATI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE PREIAU
             IN CADRUL INSTITUTIILOR DE INVATAMANT SUPERIOR AGRICOL DE
             STAT SI AL CENTRELOR DE PERFECTIONARE AGRICOLA
 
______________________________________________________________________________
|Nr.|       Denumirea        |          Sediul         | Denumirea unitatii  |
|crt|  unitatii C-D care se  |_________________________|     care preia      |
|   |        preia           |Localitatea | Judetul    |                     |
|___|________________________|____________|____________|_____________________|
| 1.|Statiunea de Cercetare- |Pietroasele |Buzau       |USAMV* Bucuresti     |
|   |Dezvoltare pentru       |            |            |                     |
|   |Viticultura si          |            |            |                     |
|   |Vinificatie Pietroasa   |            |            |                     |
|___|________________________|____________|____________|_____________________|
| 2.|Ferma Istrita a         |Istrita     |Buzau       |USAMV* Bucuresti     |
|   |Statiunii de Dezvoltare |            |            |                     |
|   |Pomicola Buzau          |            |            |                     |
|___|________________________|____________|____________|_____________________|
| 3.|Ferma de Cercetare si   |Stoienesti  |Prahova     |USAMV* Bucuresti     |
|   |Productie Agricola-     |            |            |                     |
|   |Stoienesti              |            |            |                     |
|___|________________________|____________|____________|_____________________|
| 4.|Statiunea de Cercetare- |Jucu        |Cluj        |USAMV* Cluj-Napoca   |
|   |Dezvoltare pentru       |            |            |                     |
|   |Pajisti-Jucu            |            |            |                     |
|___|________________________|____________|____________|_____________________|
| 5.|Statiunea de Cercetare- |Reghin      |Mures       |USAMV* Cluj-Napoca   |
|   |Dezvoltare pentru Ovine |            |            |                     |
|   |si Caprine Reghin       |            |            |                     |
|___|________________________|____________|____________|_____________________|
| 6.|Statiunea de Cercetare- |Lugoj       |Caras-      |USAMV* a Banatului   |
|   |Dezvoltare pentru       |            |Severin     |Timisoara            |
|   |Pomicultura - Lugoj     |            |            |                     |
|   |(Caransebes)            |            |            |                     |
|___|________________________|____________|____________|_____________________|
| 7.|Statiunea de Cercetare- |Caracal     |Olt         |Universitatea Craiova|
|   |Dezvoltare Agricola     |            |            |                     |
|   |Caracal                 |            |            |                     |
|___|________________________|____________|____________|_____________________|
| 8.|Institutul de Cercetare-|Fundulea    |Calarasi    |Centrul de           |
|   |si Productie pentru     |            |            |Perfectionare a      |
|   |Cultura si Industriali- |            |            |Personalului din     |
|   |zarea Sfeclei de Zahar  |            |            |Mecanizarea          |
|   |si Subsatantelor Dulci  |            |            |Agriculturii -       |
|   |Fundulea                |            |            |Stefanesti jud. Ilfov|
|   |                        |            |            |                     |
|___|________________________|____________|____________|_____________________|
| 9.|Statiunea de Cercetare  |Baneasa     |Giurgiu     |Centrul de           |
|   |si Productie pentru     |            |            |Perfectionare a      |
|   |Cultura si Industriali- |            |            |Personalului din     |
|   |zarea Sfeclei de Zahar  |            |            |Mecanizarea          |
|   |si Substantelor Dulci   |            |            |Agriculturii -       |
|   |Giurgiu                 |            |            |Stefanesti, jud.     |
|   |                        |            |            |Ilfov                |
_____________________________________________________________________________|
 
______________
    *) Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara
 
 
 
    ANEXA 5
 
 
 
                          SOCIETATI COMERCIALE CARE SE
              REORGANIZEAZA IN INSTITUTII PUBLICE DE CERCETARE
            - DEZVOLTARE IN SUBORDINEA/COORDONAREA ACADEMIEI DE STIINTE
               AGRICOLE SI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-SISESTI"
 
________________________________________________________________________________
Nr. |  Denumirea  |         Sediul       |   Denumirea  |        Sediul        |
crt.|   unitatii  |______________________|   unitatii   |______________________|
    |   care se   |Localitatea| Judetul  |   care se    |Localitatea| Judetul  |
    |desfiinteaza |           |          |  infiinteaza |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
  1.|SC Statiunea |Tg. Mures  |Mures     |Statiunea de  |Tg.Mures   |Mures     |
    |de Cercetare |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |si Productie |           |          |dezvoltare    |           |          |
    |pentru       |           |          |pentru        |           |          |
    |Animale de   |           |          |Cresterea     |           |          |
    |Blana SA     |           |          |Animalelor de |           |          |
    |Tg. Mures    |           |          |Blana Tg.Mures|           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
  2.|SC Sericarom |Bucuresti  |    -     |Statiunea de  |Bucuresti  |    -     |
    |             |           |          |Cercetari     |           |          |
    |             |           |          |Sericicole,   |           |          |
    |             |           |          |Baneasa-      |           |          |
    |             |           |          |Bucuresti     |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
  3.|Societatea   |Cristian   |Sibiu     |Institutul de |Cristian   |Sibiu     |
    |Comerciala de|           |          |Cercetare-    |           |          |
    |Cercetare-   |           |          |dezvoltare    |           |          |
    |dezvoltare   |           |          |pentru        |           |          |
    |Rurala       |           |          |Montanologie  |           |          |
    |"CEDER" SA   |           |          |Cristian-Sibiu|           |          |
    |Cristian-    |           |          |              |           |          |
    |Sibiu        |           |          |              |           |          |
____|_____________|___________|__________|______________|___________|__________|
  4.|Institutul de|Bucuresti  |    -     |Institutul    |Bucuresti  |    -     |
    |Studii si    |           |          |National de   |           |          |
    |Proiecte     |           |          |Cercetare-    |           |          |
    |pentru       |           |          |dezvoltare    |           |          |
    |Imbunatatiri |           |          |pentru        |           |          |
    |Funciare-    |           |          |Imbunatatiri  |           |          |
    |"SC ISPIF SA"|           |          |Funciare -    |           |          |
    |Bucuresti    |           |          |I.N.C.D.I.F.- |           |          |
    |             |           |          |"ISPIF"       |           |          |
    |             |           |          |Bucuresti*)   |           |          |
_______________________________________________________________________________|
 
___________
    *) in coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice se preia sectorul de cercetare cu suprafata si baza materiala aferente, de la ICITID Baneasa Giurgiu.
 
 
 
    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 15 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
 
                       p. PRESEDINTELE SENATULUI,
                           DORU IOAN TARACILA
 
    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

    Bucuresti, 11 mai 2004.
    Nr. 147.
 
                    __________________