Anunțuri

SCDP Baneasa anunta scoaterea la concurs a urmatoarelor posturi:

1. INSPECTOR DE SPECIALITATE - PATRIMONIU

2. SEF BIROU ADMINISTRATIV

3. AUDITOR I 

4. CERCETATOR STIINTIFIC HORTICULTURA 

5. ADMINISTRATOR I 

6. MUNCITOR 

7. MECANIC AGRICOL 

8. SOFER I 

 

B I B L I O G R A F I E

Auditor I


 

 1. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

 2. Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

 3. Ordinul nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern actualizat, cu modificările și completările ulterioare; 

 4. H.G. nr.1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea și desfășurarea proceselor de atestare națională și de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public și a persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare;

 5. Ordinul nr. 659/2015 pentru aprobarea Cadrului general de echivalare a competențelor profesionale necesare pentru obținerea certificatului de atestare, cu modificările și completările ulterioare;

 6. Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare actualizată cu modificările și completările ulterioare;

 7. H.G. nr.892/22.11.2018 privind reorganizarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul pomiculturii :

 8. Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv actualizată cu modificările și completările ulterioare;

 9. Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu actualizat cu modificările și completările ulterioare;

 10. Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

 11. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizata cu modificările și completările ulterioare;

 12. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  actualizată cu modificările și completările ulterioare;

 13. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii – republicată si actualizată cu modificările și completările ulterioare;

 14. Legea contabilității nr. 82/1991 – republicată si actualizată cu modificările și completările ulterioare;  

 15. Ordinul nr.1792/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale actualizat cu modificările și completările ulterioare; 

 16. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile actualizat cu modificările și completările ulterioare;

 17. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii actualizat, cu modificările și completările ulterioare;

 18. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică actualizată, cu modificările și completările ulterioare.  

 19. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice cu modificările și completările ulterioare;

 20. Hotărârea nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;

 21. Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate; 

 22. Regulamentul (UE) nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările și completările ulterioare.


 

B I B L I O G R A F I E

Administrator I

 1. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor materiale.

 2. Legea nr.54/1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea 22/1969.

 3. Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.

 4. Legea nr.53/2003 Codul Muncii.

 5. Hotărârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale.

 6. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

 7. H.G.nr.276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.


 

B I B L I O G R A F I E

Inspector de specialitate patrimoniu

 1. Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.

 2. OG nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale .

 3. HG nr.909/1997 păentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 cu modificările și completările ulterioare.

 4. OG nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

 5. Ordinul PEF nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice.

 6. Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorge Ionescu-Sisești „ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, silvic și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare.

 7. HG.nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice.

 8. HG.nr.1705/2006 pentru aprobarea innventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

 9. OMFP nr.1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

 

 

 

 

 

 

 

 

B I B L I O G R A F I E

Cercetător științific horticultură

 

 1. Cociu V.,1993- Caisul . Editura Ceres, București.

 2. Ghenea N., Braniște N., 2003 – Cultura specială a pomilor. Editura Matrix Rom, București.

 3. Popescu M., Milițiu I., Cireașă V., Godeanu I., Cepoiu N., Drobotă Ghe., Ropan G.,Parnia P., 1992 – Pomicultura Generală și Specială . Editura Didactică și Pedagogică R.A., București.

 4. Severin V., Constantinescu F., L.B.Frasin, 2001 – Fitopatologie . Editura Ceres , București.

 

 

B I B L I O G R A F I E

Șofer I

 

 1. OUG nr.195/2002 republicată – privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial nr.670/03.08.2006.

 2. Hotărâre nr.1391/2006 actualizată – pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002, publicată în Monitorul Oficial nr.876/26.10.2004.

 3. Legea nr.477/2004 privind codul de conduit a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr.I – 105/26.22.2004.

 4. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor, publicată în monitorul Oficial nr.646/26.07.2006.

 


 

B I B L I O G R A F I E

Șef birou administrativ

 1. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

 2. Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public și normele metodologice de aplicare aprobate prin H.G.R. nr.123/2002 cu modificările și completările ulterioare.

 3. O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimonial instituțiilor publice, modificată și completată prin O.G.105/2007.

 4. H.G.nr.2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

 5. H.G.841/1995 și H.G.nr.966/1998 privind procedurile de transmitere făra plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice.

 6. Ordin nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

 7. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor , cu modificările și completările ulterioare.

 8. Legea nr.183/2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronica.

 9. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.


 


 

B I B L I O G R A F I E

Mecanic agricol (tractorist )

 1. Aurel Ciocârlea – Vasilescu , Mariana Constantin , Ion Neagu – Mecanica Agricolă, Editura CD Press , București 2007.

 2. Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănatatea în muncă, Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor, publicată în Monitorul Oficial nr.646/26.07.2006.

 3. Legea 53/2003 – Codul Muncii.

 4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

 

 

HOME | DESPRE NOI | CERCETARE | DEZVOLTARE | VANZARI | SERVICII | CONTACT | HARTĂ SITE
HOME CONTACT HARTA SITE